Проф. Петър Шапкарев с рецензия на Коста Църнушанов

15/06/2022

сп. "Македонски преглед", 1997, кн.2. Църнушанов, Коста. Принос към историята на Македонската младежка тайна революционна организация. С, 1996, 503 сРец. от проф. д-р Петър  Шапкарев...139 - 149

Известният общественик и белетрист, дългогодишният участник в националноосвободителното движение на Македония Коста Църнушанов ни поднесе една уникална книга - ценно по- вествование за подвига на създателите на една нелегална младежка организация в Македония през времето между двете световни войни. 

Това е създадената през 1923 година Македонска младежка тайна революционна организация (ММТРО), в която чле- нуват главно студенти от университетите в Югославия (Скопив, Белград, Загреб и Любляна) и в някои европейски градове, а също и ученици от горните класове на гимназиите в различните маке- донски градове. Организация, която в пълно взаимодействие с Вътрешната македонска революционна организация (ВМРО) мобилизира младата българска интелигенция в Македония за борба за освобождаването на Вардарска Македония от сръбско иго и за запазване на българщината там. 

Авторът, К. Църнушанов, е активен и ръководящ член на ММТРО и това дава своето отражение върху характера и пълнотата на повествованието. Това обстоятелство дава възможност при описване на събитията от дейността на организацията да се вплете оскъдната информация от документи и други архивни материали със спомените на автора най-често - непосредствен участник при осъществяването на тези събития. 

Книгата на К. Църнушанов излиза под редакцията на проф. д-р Величко Георгиев. В стремежа си да обхване цялото дело на ММТРО, авторът разделя изложението на няколко дяла: Първа част - Основа- ване и развой на ММТРО; Втора част - Автономната дейност на ММТРО; Послесловие - Спонтанни продължители на делото на ВМРО-ММТРО; Приложения....

Целия материал четете по-долу:

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024