Изследване на полския учен проф. А. Гиза за Македония

09/08/2022

сп. "Македонски преглед", 2002, кн.2. Изследване на полски учен за Македония. Антони Гиза. Балканските държави и македонският въпрос. София, 2001. Рец. от акад. Веселин Хаджиниколов .... 159 - 166

Както е отбелязано в самата книга, нейн автор е полският историк Антони Гиза. Той е завършил Варшавския университет през 1975 г. Три години по-късно в същия университет получава докторското си звание. В 1985 г. се хабилитира за доцент в Гданския университет и поема ръководството на Катедрата по източно-европейска история към Историческия факултет на Шчечинския университет. 

През 1991 г. получава званието професор, а от 1999 г. е редовен професор. От началото на 90-те години Гиза проявява интереси към историята на южните славяни, а от средата на 90-те години в неговите изследвания започва да господства македонската тема. 

Полският историк е автор на книгите “Раждането и разпадането на Югославия”, “Македонските земи в края на ХIХ и началото на ХХ век”, както и на редица статии в научни издания. В увода към разглежданата тук нова негова книга авторът изтъква, че “най-новата история на македонските земи се причислява към най-сложните и объркани проблеми в история на Европа през ХIХ и ХХ век.” (стр. 5) 

Въпреки това, според проф. Гиза, тя е предизвикала и предизвиква до днес жив интерес не само сред балканските историци, но и сред политиците, като излиза извън границите на Балканите. В ре- зултат от този интерес не само в България, но също и на Балканите и в Европа са отпечатани много трудове за историята на Македония. За съ- жаление в по-голямата част от тях, както изтъква авторът на разглежда- ната книга, “трудно може да се открие обективност”. (стр. 5)...

 Целия материал четете по-долу:

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024