Словообразувателни типове в Мизия, Тракия и Македония

11/08/2022

сп. "Македонски преглед", 1996, кн. 4. Н.с.Елена Кяева. Словообразувателни типове с наставка -иште на българските говори в Мизия, Тракия и Македония... 61 - 74 
 
Целта на тази работа е да се покаже функционалната натовареност на формант - иште в българските говори на Македония, Мизия и Тракия, като се представи и анализира материал от различии словообразувателни категории. 

В граматиките и в изследванията по словообразуване на съвременния български книжовен език суфикс -иште се представя с основните си функции - да образува имена за места (nomina loci)1 и увеличителни и пейоративни названия[2]. 

В диалектоложките проучвания по словообразуване се. обръща внимание освен на локални[3], аугментативни и пейоративни[4] имена, също така и на инструментални формации[5] и имена за носители на субстанциално отношение6. 

В методологично отношение за работата се използват основни постановки от чешко[7] и полското[8] езикознание...

 Целия материал четете по-долу:

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024