Пограничните пунктове на ВМОРО в Дупнишко (1896–1897)

21/09/2022


Сп. "Македонски преглед", 1999, кн. 2. Още по въпроса за създавансто и дейността на пограничипте пунктове на ВМОРО н Душнпнко (1896-1897 г.)... 67-80

Пограничните пунктове са специфични структури на Вътрешната Македоно-Одринска революционна организация на територията на Княжество България. Те осъществяват пряката връзка на комитетите в останалите под турска власт български земи със свободната част на Отечеството. По време на учителстването си в Щип през 1894-1896 г. 

Гоце Делчев планомерно организира Щипско, Кочанско, Радовишко и Малешевско в посока към границата и прокарва нелегални канали между най-подходящите селища. От есента на 1895 г. започна редовно да функционира каналът Щип - Кюстендил, където постът на пунктов на- чалник се заема от Никола Зографов[1]. Разширяването на организационната мрежа налага и увеличаването на броя на пограничните пунктове и канали. Повишената интензивност на пренасянето на оръжие, боеприпаси, кореспонденция, революционна литература поражда реалната опасност от разкрития. 

Стремежът да се избегнат или ограничат евентуалните провали също води към осъзнатата необ- ходимост от създаването на нови канали[2]. Проблемите около установяването на постоянна ефективна двустранна връзка с България са обсъдени и на т.нар. Солунски конгрес, проведен през м. март 1896 г.[3]  

В резултат през следващите месеци Организацията засилва дейността си в граничните райони на Македония, а в края на годината се оформя нейното Задгранично представителство (ЗП) в София в лицето на Г. Делчев и на присъединилия се малко по-късно към него Гьорче Петров. Наред с общите съображения непосредственият импулс за тази активност трябва да се търси в започналите същата година от Даме Груев и Г. Петров преговори с правителството на Константин Стоилов за отпускането на голямо количество пушки[4]...

Целия материал четете по-долу:

 

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024