Никола Трайков - живот, отдаден на борбата за Македония

14/12/2022


Сп. "Македонски преглед", година XXVII, 2004, № 4. Трайков, В. Никола Трайков - живот, отдаден на борбата за Македония... 111 - 124

"...Роден през 1888 г. във Вранещица, Кичевско, от малък Трайков живее с родителите си в Битоля, където следва в местната мъжка гимназия. Буден (и немалко буен) младеж, отрано той участва в местните усилия, свързани изцяло с дейността на ВМРО. С вродени езикови способности, извън родния си български език, той овладява до съвършенство и турски. По това време Битоля е български град с голямо население и от други народности. Оттам Трайков нау- чава добре гръцки, албански и влашки (говорения там куцовлашки диалект). От гимназията научава френски и, като убеден русофил, чете в оригинал Достоевски и Толстой. 

С родолюбието и знанията на езиците той попада и в погле- да на ръководителите на ВМОРО, специално на завърналия се от заточение Даме Груев (1903 г.). Положението в Македония в началото на XX в. става от ден на ден все по-тежко, все по-широки са кървавите загуби на населението, жертва на жестокия османски произвол. Така се стига до конгреса на ВМОРО, започнал на 2 януари 1903 г. в Солун. На него не присъстват двамата колоси —Даме Груев и Годе Делчев, няма ги и Христо Матов и Христо Татарчев. 

В тяхно отсъствие делегатите решават да бъде обявено общо въстание. По това време Даме Груев е на заточение в Подрумкале в Мала Азия, далеч от Македония, а Годе Делчев не е там. Поради масовото брожение в Македония, Годе и завърналият се междувременно от заточение Даме Груев виждат, че е вече късно да се спре подготовката и се съгласяват да въстанат само онези области, конто са по-добре подготвени, а в останалите да се засили активността на четите. В хода на подготовката на въстанието Вътрешната организация понася тежка загуба —на 4 май 1903 г. Годе Делчев пада убит при с. Баница, Серско. 

ВМОРО обаче продължава своята подготовка—сега вече при растящата ръко- водна роля на Даме Груев. Тук спадат усилията борбата да се подготви колкото се може по-грижливо; да се набави още недостигащо оръжие; да се поставят на разположение на бойците всички възможности, конто условията по онова време позволяват. Едно от необходимите условия е да се повиши осведомеността за замислите на османските власти и сили, за дейността на всички, конто могат да повлияят на действията на народните борци —положително или отрицателно. 

 Тук в своите планове Даме Груев и другарите му полагат усилия да намерят и нови начини за разузнаване сред народните потисници, сред османските ръководители и помощниците им, привърженици на чужди пропаганди, и специално на елинската противобългарска дейност. От началото на лятото на 1903 г. Груев и помощниците му проучват възможностите да организират максимално не само волята и готовността на активните борци, конто с оръжие в ръка се готвят да излязат на двубой с вековния потисник. 

Нужни са и друг вид бойци, конто тихо и безшумно биха могли тайно да проникнат, доколкото е възможно, до административните и военни ръководители на османските центрове и сили, за да могат, доколкото им се удаде, да се доберат до планове и начинания на противника; до сведения и подробности, конто биха били от полза на ВМОРО при водене на борбата. Така Даме и ръководителите стигат и до мисълта да използват гимназисти от горните класове на българските училища в Македония, и специално в Битоля. 

Интересно е към какви младежи се насочва Даме Груев. Тук не става дума само за жертвоготовност, а за притежаване на специални качества сред младежите, така както са преценени от стратега на борбата. А те са интересни, същевременно са и неизвестни. Те сочат и широкия поглед на Даме и останалите ръководители при непосредствената подготовка на Илинденското въстание. Готовността на населението от Битолския санджак да се бори самоот- вержено срещу далеч по-многобройния и несравнимо по-добре въоръжен противник е добре позната....След преминаването на границата Никола Трайков се настанява в София при по-големия си брат —Стойко Трайков Нарев, завършил като първи българин руско полувисше училище в Петербург за птицевъди и назначен за ръководител на първата българска птицевъдна станция край Павлово, близо до София. Никола Трайков се записва в Първа софийска мъжка гимназия, след завършването на която постъпва като студент във Филологическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски". 

През това време започва и да пише. Той участва дейно със статии в солунския български ежедневник „ Право", а през 1912 и 1913 г. издава и две книги, посветени на македонски проблеми —„ Монастир Пречиста"7 и „ Кичево в миналото"8 . Подписали са с фамилното му име „ Нарев". 

През Балканската война още от началото встъпва като доброволец в 13 серска дружина от тогава пазя два негови ордена за храброст. Междувременно започва Първата световна война. Българските войски влизат в окупираните от Сърбия области. Държавното ръководство взима всички мерки да не се допускат никакви злоупотреби, никакви беззакония. Издаваните наредби целят да се осигури реда и спокойствието в освободените райони и изискват от местните власти да полагат всички усилия да се повиши благосъстоянието на жителите от областта, да се покровителства местното земеделие, търговия и промишленост. Данъците трябва да бъдат определени съобразно с възможностите на населението. 

Водещата мисъл е, че се касае за управлението на една облает, населена с преобладаващо българско население, но управлявана дотогава не по български закони. Назначаването на отговорните местни власти става в тясно сътрудничество с ВМОРО —организацията подготвя и представя списък на лица, конто са родени в Македония. Те трябва да заемат (и действително заемат!) административните длъжности в областта. 

Ръководителите на ВМОРО провеждат непрекъснати срещи с високопоставени правителствени и военни ръководители и обсъждат с тях въпросите на административното устройство и конкретно ръководство на живота там9. За околийски чиновници остават посочените от ръководителите на ВМОРО лица. За точно следене на тези изисквания за справедливо и законно управление се наз- начават и „ чиновници за особени поръчки" —главно пак дейци на ВМОРО. За такъв „ чиновник за особени поръчки" (техният брой е по един на район от две, три околии) е назначен от ген. Протогеров и Никола Трайков. 

В изпълнение на задачите си Трайков развива дейност, която е точно в тази насока —да се оси- гури законосъобразно и справедливо управление в Македония. Тази негова дейност е отразена в редица запазени от онова време бележки в неговия архив. Пред мен са копия от разни писма, бележки и изложения, подготвени през 1916 и 1917 г..."

Целия материал четете по-долу:

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024