Съдържание на сп. "Македонски преглед", 2023, кн. 2

30/10/2023

СЪДЪРЖАНИЕ 

Македонски преглед, 46/2 (2023) 

ИЗСЛЕДВАНИЯ 

Михаил Неделчев. Въздействието на идеите, делата и личността на Васил Левски върху македоно-одринските националреволюционери................................................................11 
Mihail Nedelchev. The impact of Vasil Levski’s ideas, deeds and personality on the Macedonian-Adrianople national revolutionaries......................................................................21 
Владимир Митов. Дякон Игнатий – под вънкашност чужда и под име ново..................................................................................29 
Георги Тренчев. Отново за приписката на поп Коста Савов Чилев и за идването на Васил Левски в Разлог.........................................53 
Елена Александрова. „Наредата“ на Васил Левски като образец за „наказателното законодателство“ на ВМОРО (1893 – 1912 г.)..................................................................................71 
Димитър Гюдуров. Контрабандата в Обединена България (1941 – 1944 г.)..................................................................................83 
Андони Андреев. Синергията между мобилизационните практики и установяването на социалистическата власт в Демократична Федерална Македония.......................................115 

 ДОКУМЕНТИ И МАТЕРИАЛИ 

Лари-Лабро Королов. Два диалектни текста с исторически свидетелства от селата Габреш и Дреновени, Костурско..................................143 
Данка Георгиева. Живот и дейност на Атанас Нивички – Брадата в спомените на Димитър Атанасов Нивичанов...........................155 
Списък на съкращенията...............................................................163 
Авторите в този брой.....................................................................165 
Указания за цитиране.....................................................................167 

CONTENTS 

Macedonian Review, Issue 46/2 (2023) 

STUDIA 

Mihail Nedelchev. The impact of Vasil Levski’s ideas, deeds and personality on the Macedonian-Adrianople national revolutionaries In Bulgarian........................................................................................11 
In English...........................................................................................21 
Vladimir Mitov. Deacon Ignatius: acting under a new name in everchanging disguise....................................................................29 
Georgi Trenchev. Again about the marginalia of priest Kosta Savov Chilev’s and about Vasil Levski’s coming to Razlog.......................................53 
Elena Alexandrova. The ‘Order’ of Vasil Levski as a model for the IMARO’s ‘penal legislation’ (1893 – 1912)...........................71 
Dimităr Gyudurov. Smuggling in United Bulgaria (1941 – 1944)....................................83 
Andoni Andreev. The synergy between mobilization practices and the establishment of socialist power in Democratic Federal Macedonia...................................................115 

DOCUMENTS AND MATERIALS 

Lari-Labro Korolov. Two dialectal texts containing history evidence collected from the villages of Gàbresh and Drenòveni in the Kostur /Kastoria/ region.........................................................143 
Danka Georgieva. Life and work of Atanas Nivichki, nicknamed The Beard in the memories of Dimităr Atanasov Nivichanov......................................................155 
List of abbreviations.........................................................................163 
The authors in this issue...................................................................165 
Citation instructions.........................................................................167 

СОДЕРЖАНИЕ 

журнала „Македонский обзор“, 46/2 (2023) 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

Михаил Неделчев. Влияние идей, дела и личности Васила Левского на македонско-одринских национал-революционеров На болгарском языке........................................................................11 
На английском языке........................................................................21 
Владимир Митов. Диякон Игнатий – под внешностью чужой и под именем новым........................................................................29 
Георгий Тренчев. Еще раз о приписке священника Косты Савова Чилева и о приезде Васила Левского в Разлог............................................53 
Елена Александрова. „Наставление“ Васила Левского как образец „уголовного законодательства“ ВМОРО (1893 – 1912 гг.)................................................................................71 
Димитр Гюдуров. Контрабанда в Объединенной Болгарии (1941 – 1944 гг.)................................................................................83 
Андони Андреев. Синергия между мобилизационными практиками и установлением социалистической власти в Демократической Федеративной Македонии............................115 

ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ 

Ларри-Лабро Королев Два диалектных текста с историческими свидетельствами из сел Габреш и Дреновени Касторийского региона..................................................................143 
Данка Георгиева Жизнь и деятельность Атанаса Нивички – Бороды в воспоминаниях Димитра Атанасова Нивичанова....................155 
Список сокращений.......................................................................163 
Авторы в этом номере....................................................................165 
Правила цитирования....................................................................167

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024