Излезе кн. 3 за 2023 г. на списание "Македонски преглед"

19/12/2023

Съдържание

Македонски преглед, 46/3 (2023) 

ИЗСЛЕДВАНИЯ 

Георги Н. Георгиев. Размисли за Българския Илинден 1903: 120 години по-късно...................................................................................11 
Georgi N. Georgiev. Reflections on the Bulgarian Ilinden 1903: 120 years later..................................................................................................23 
Слави Славов. Ехо от Април 1876: черешовата артилерия в Илинденско-Преображенското въстание..........................................33 
Мемли Ш. Красничи. Английската преса за Илинденското въстание (1903): обществен натиск върху Високата порта за реформи в Македония............................................................................55 Ярослав Рубаха. Илинденско-Преображенското въстание в публикациите на тогавашния полски печат (по материали от вестник „Сzas“)..........................................................63 
Габор Деметер. Австрийски планове за умиротворяване на Балканите преди и след Мюрцщегската спогодба.................................................87 
Елена Александрова. Претворяване паметта за Илинден в първите юбилейни чествания.............................................................115 
Наум Кайчев. Илинденското въстание в българските учебници по история (1944 – 1989)..........................................................................135 
Михаил Неделчев. Паметта за Илинден – Преображение.................................................165 
Милен Михов. Мултиперспективност или историческа достоверност. Българската екзархия, въстанието и автономията 1903 г. ...........177 
Списък на съкращенията.........................................................................191 
Авторите в този брой................................................................................193 
Указания за цитиране...............................................................................195

CONTENTS 

Macedonian Review, 

Issue 46/3 (2023) 

STUDIES 

Georgi N. Georgiev. Reflections on the Bulgarian Ilinden 1903: 120 years later In Bulgarian.......................................................................................11 
In English...........................................................................................23 
Slavi Slavov. A vestige of April 1876: the Cherry Artillery in the Ilinden-Preobrazhenie Uprising...............................................33 
Memli Sh. Krasniqi. The British press on the Ilinden Uprising (1903): public pressure on the Sublime Porte for reforms in Macedonia...................................................................55 
Jarosław Rubacha. How the Ilinden-Preobrazhenie Uprising was covered by the contemporary Polish press (exemplified by the Czas newspaper)................................................63 
Gábor Demeter. Аustrian plans on the pacification of the Balkans before and after the Mürzsteg agreement...........................................87 
Elena Alexandrova. Turning the memory of Ilinden 1903 into the first anniversary celebrations..............................................115 
Naoum Kaytchev. The Ilinden Uprising in Bulgarian history textbooks (1944 – 1989)...................................................................................135 
Mihail Nedelchev. The memory of Ilinden – Preobrazhenie.........................................165 
Milen Mihov. Multiperspectivity or historical reliability. The Bulgarian Exarchy, the rebellion and autonomy 1903..............177 
List of abbreviations........................................................................191 
The authors in this issue....................................................................193 
Citation instructions.........................................................................195 

СОДЕРЖАНИЕ 
журнала 
„Македонский обзор“, 46/3 (2023) 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

Георги Н. Георгиев. Размышления о болгарском Илиндене 1903: 120 лет спустя На болгарском языке.......................................................................11 
На английском языке.......................................................................23 
Слави Славов. Эхо апреля 1876 года: деревянная артиллерия в Илинденско-Преображенском восстании...................................33 
Мемли Ш. Красничи. Английская пресса об Илинденском восстании (1903 г.): общественное давление на Высокую Порту, требующее реформ в Македонии....................................................55 Ярослав Рубаха. Илинденско-Преображенское восстание в публикациях польской прессы того времени (по материалам газеты „Czas”).......................................................63 
Габор Деметер. Австрийские планы установления мира на Балканах до и после Мюрцштегского соглашения.......................................87 
Елена Александрова. Воссоздание памяти об Илиндене в его первых юбилейных чествованиях..............................................................115 
Наум Кайчев. Илинденское восстание в болгарских учебниках истории (1944 – 1989)....................................................................135 
Михаил Неделчев. Память об Илиндене – Преображении.........................................165 
Милен Михов. Мультиперспективность или историческая достоверность.Болгарский экзархат, восстание и автономия 1903 г. .......................................................................177 
Список сокращений.......................................................................191 
Авторы в этом номере....................................................................193 
Правила цитирования....................................................................195

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024