Държавният институт за глухонеми в Скопие (1943 – 1944 г.)

14/01/2024

сп. "Македонски преглед", 2023, кн. 4. Живко Лефтеров. Държавният институт за глухонеми в Скопие (1943 – 1944 г.)... 85 - 104

"...Към въпроса за българското управление на Вардарска Македония през 1941 – 1944 г. съществува траен изследователски интерес, характерен за последните няколко десетилетия. Обяснението се корени в комплекс от причини и обстоятелства, свързани преди всичко с необходимостта от едно ново и цялостно проучване и осмисляне на събитията от този период, което от своя страна е не само научно предизвикателство, но и задава нови интерпретативни рамки в историографиите на балканските страни, особено в променените условия след разпадане на комунистическите режими.

 Плод на този изследователски интерес е публикуването на множество монографии, студии, статии, документални сборници, издания от конференции и др., осветляващи различни аспекти и проблеми на българското управление на областта по време на Втората световна война. Настоящата статия се спира на един по-периферен проблем, свързан с образователната и социалната политика в новите земи – усилията по откриване и краткото съществуване на Държавен институт за глухонеми в Скопие през учебната 1943 – 1944 г. 

 Най-важният елемент от културата на глухите хора и техните общности е жестовият език, продукт на създадените специализирани образователни институции от XVIII в. насам. Сред изследователите на историята на глухите съществува относителен консенсус по отношение на това кога и как въобще започват своето развитие техните общности. Основен стимул са именно първите училища за глухи, което постепенно води и до желанието на техните възпитаници да създават стабилни взаимоотношения помежду си в бъдеще, внедрявайки различни методи на комуникация. Затова от научна гледна точка публикацията има два основни аспекта. 

Да допринесе за историята на общността на глухите в България и в Република Северна Македония и да обогати изследванията върху по-голямата тема за характера на българското управление на Вардарска Македония, макар и да засяга един сравнително частен въпрос. Още повече че темата не е била обект на интерес за нито една от пряко „заинтересованите“ историографии: българска, северомакедонска, сръбска..."

Целия материал четете по-късно...

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024