Тайните офицерски братства в българската армия

24/04/2024


 сп. "Македонски преглед"
Година XVIII, 1995, № 1. Елдъров, С. Тайните офицерски братства в българската армия и освободителните борби в Македония и Одринско 1897-1912. С. 1993, 136 с. Рец. от ст.н.с. Тодор Петров... 149 - 152

"През последните години изследванията, посветени на националноосвободителните борби на българите от Македония и Одринска Тракия заемат съществено място в историческата ни книжнина. На изясняването на нeразработени и иеизследвани досега проблеми, свърэани с тази проблематика, е посветил своите усилия и научният сътрудник, кандидатът на историческите науки Светлозар Елдъров. Той се наложи с авторитетните си изследвания не само в посочената област, но и в областта на историята на униатството в българските земи, където е един от малцината специалисти у нас. 

Новата му книга, посветена тоэи път на тайните офицерски братства в българската армия и освободителните борби на Македония и Одринско през 1897-1912, е отпечатана от Издателството на Министерство на отбраната "Св. Георги Победоносец". 

Както се вижда още от самого заглавие на монографията, тя разкрива важен проблем от българската история, конто е тясно свързен както с националноосвободителиото движение на българите от Македония и Одринско, така и с историята на българската армия в края на миналото и началото на настоящето столетие. Веднага трябва да се отбележи, че досега нито в българската, а още по-малко в чуждата историчесха литература има цялостни изследвания по въпроса, поради което монографията на Св. Елдъров представлява определен интерес както за специалистите. така и за широката читателска аудитория..."

Целия материал четете по-долу:

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024