"Македонски преглед", год. XV, 1992, кн. 1-4.

02/01/2016

Година XV, 1992, № 1

1. Република Македония очаква международно признаване за независима и суверенна държава... 58
2. Бояджиев, Ст. Защита на правата на Македония на международни форуми... 935
3. Жечев, Н. „Българска Матица“ в Цариград (1909–1912)... 3666
4. Хаджиниколова, Ел. Опити за българско въстание в Пиротско през Сръбско-турската война от 1876 г... 6784
6. Гюзелев, В. Православната и католическата църква в историята на българския народ през XIII - началото на XV век... 96115
7. Терзиев, В. Александър Теодоров-Балан и македонизмът на Кръстю Мисирков... 116133
8. Велева, М. За един аспект на родовата вариантност в българския език... 134145
9. Научна сесия „Христо Матов - идеолог на ВМОРО“... 146171

Документи и мемоари

10. Тараков, Т. Български надгробни паметници от Петрич... 172180
11. Кювлиева-Мишайкова, В. Д-р Константин Мишайков (1807-1890) - радетел за възраждането на българщината в Македония... 180183

Рецензии и отзиви

12. Т. Бояджиев - Hill, Р. The Dialect of Gorno Kalenik. 1991, 260 p. ... 184186
13. M. Лалков - Димов, M. Габеро. Louvain, 1991, 280 р. ... 186189
14. Периодични издания и каталози получени в редакцията чрез книгообмен... 190191

Година XV, 1992, №2

1. Тревожно е положението в Република Македония... 5
2. Петров, П. В защита на българщината в Македония (Част I)... 925
3. Радев, Ст. Македония в творчеството на унгарски изследователи... 2644
4. Митев, Й. По въпроса за етническия състав на югозападните български земи по време на балканската криза 1876 г. ... 4563
5. Германов, Ст. Македонският въпрос в британския парламент (1902–1912)... 6489

По следите на едно национално предателство

6. Ангелов, В. Документи за демографското преброяване на населението в Пиринска Македония (25-31 декември 1946)... 90102

Материали и мемоари

8. Пърличева, О. Неизвестни документи за Григор Ставрев Пърличев... 111117
9. Билярски, Ц. и Б. Николов. Необнародвани спомени за Гоце Делчев... 118124
10. Григоров, Г. Поезията на Христо Огнянов... 125130
11. Гребенаров, Ал. и Г. Царев. Спомени на Евтим Спространов... 131149

Рецензии и отзиви

12. Ал. Гребенаров - Василев, В. Правителството на БЗНС, ВМРО и българо-югославските отношения. София, 1991, 344 с. ... 150153
13. Св. Елдъров - Петров, Т. Въоръжената борба на ВМОРО в Македония и Одринско (1904–1912). София, 1991, 128 с. ... 153156
14. Гребенарова, Сл. Етнография на Македония. Извори и материали. Т. I. София, 1992, 596 с. ... 156159

Година XV, 1992, № 3

1. Ангелов, Д. Славянското самосъзнание на българите... 528
2. Кронщайнер, О. Разпадането на Югославия и бъдещето на македонския книжовен език... 2945
3. Петров, П. В защита на българщината в Македония (Част II).... 4673
4. Иванов, Й. Още веднъж за изоглосата на акцентуваните застъпници на  пред твърда сричка в българския език... 7483
5. Слодняк, М. За българо-словенския речник към сборника на Братя Миладинови от Щефан Коциянчич... 8499
6. Тотев, Ан. Една аналогия в историята на Македония от 1913 и 1992 г. ... 100105
7. Меламед, А. и Ж. Колева. Пътни записки от архива на Йордан Иванов... 106131
8. Шапкарев, П. Устав на македонското студентско дружество„Вардар“ при Софийския университет...132136

Рецензии, отзиви и книгопис

9. Св. Владимиров - Илинденско-Преображенското въстание от 1903 г. Военна подготовка и провеждане. София, 1992. 392 с. ... 137139
10. С. Попов - Добринов, Д. Последният цар на планините. Биографичен очерк за Тодор Александров (1881–1924). София, 1992, 140 с. ...140143
11. Д. Гоцев - Митев, Тр. Македоно-българският централен комитет в САЩ (1918–1919). София, 1992, 337 с. ... 143148
12. Маринчева, Д. Немскоезична литература по македонския въпрос в български библиотеки (1890–1990)... 149159

Година XV, 1992, № 4

1. Хаджиниколов, В. Юрий Венелин и българите в Македония... 529
4. Филипоу, Г. Какви са македонците?... 7485
5. Научна сесия „90 г. от Горноджумайското въстание (1902–1903)... 86159

Документи и мемоари

6. Лачев, М. Документи за историята на българските манастири от архива на Александър Екзарх... 160176
7. Петров, Ив. и В. Китанов. Непубликувана анкета на Джеймс Баучер за положението на българското население в окупираните от Сърбия и Гърция части на Македония от есента на 1914 г. ... 177180
8. Шапкарев, П. Живот посветен на родината (Иван Хр. Групчев)... 181183
9 Научни сесии на Македонския научен институт... 184185
10. In memoriam - Проф. Борис Яновски (1919–19.XI. 1992)... 186

Рецензии и отзиви

925. Ив. Шапкарев - Ангелов, Д. Неугасващо самосъзнание - българската народност през вековете. София, 1991, 227 с. ... 187190

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024