"Македонски преглед", год. XIV, 1991, кн. 1-4.

01/01/2016

"МАКЕДОНСКИ ПРЕГЛЕД"

Година XIV, 1991, № 1


1. Гоцев, Д. Българските учени и тяхната роля в националноосвободителното движение на българите в Македония в края на XIX и началото на XX в. ..., 1131
4. Коледаров, П. Народният дележ на „Горна“ и „Долна“ земя и схващането у българите за единната цялост на своята родина..., 8499
5. Митев, Тр. Конгресът на българската емиграция в Чикаго от 1 до 6 декември 1918 г. ..., 100128

Документи и мемоари

6. Шалев, Ив. Македония, човешките права и Димитър Шалев...129141
7. Даскалов, Д. Една молба на разложките първенци до великия везир от 1888 г. ..., 142149

Рецензии, отзиви и книгопис

8. Ст. Петров - Църнушанов, К. Български народни песни от Македония. София, 1989, 527 с. ..., 150152
9. П. Шапкарев - Гоцев, Д. Младежките националноосвободителни организации на македонските българи (1919–1941). София, 1988, 287 с. ..., 152154

Вести

10. Еков, Евг. Първият конгрес на ВМРО – Съюз на македонските дружества..., 154155
11. Шапкарев, П. Научна сесия за академик Любомир Милетич в София..., 155156
12. Ангелов, Анг. Възстановяването на Македонския научен институт..., 156157
13. Устав на М Н Институт..., 158162
14. Шаламанов, Бл. Съдържание на сп.“Македонски преглед“ (Год. 1-VI, 1924–1931)..., 163180

Година XIV, 1991, №2

1. Яновски, Б. Любомир Милетич - учен и общественик..., 520
3. Кочева, Ем. Народната лексика в Кичевския дамаскин от XVI век..., 4559
4. Радев, Тр. Първият опит за български социален и ежедневен вестник (Малката „Македония“ на П. Р. Славейков)..., 6068

Документи и мемоари

7. Царева, Юл. Етнографски материали за българите в Македония от в. „Новини“..., 115121

Рецензии и отзиви

9. П. Петров - Минчев, Д. Военнореволюционната дейност на Петър Дарвингов (1898–1918). София, 1990, 199 с. ..., 122125
10. Ал. Гребенаров - Цветковска, Н. Политическата активност на македонската емиграцjа во Бугариjа од 1918 до 1929 г. Скопjе, 1990, 228 c. ..., 125129
11. Д. Маринчева - Troebst, S. Die bulgarisch – jugoslavische Kontroverse um Makedonien (1967-1982). Münhen, 1983, 249 S. ..., 129132

Вести

12. П. Ш. Научна сесия за Тодор Александров..., 132133
13. Бучков, Г. Фотоизложба и научна конференция за културно- историческото наследство на манастира „Св. Георги Зограф“ на Света гора – Атон..., 133
14. П.Ш. Втори велик македонски събор в Благоевград...134
15. Политическа декларация, приета на Втория велик македонски събор..., 134136
16. Шаламанов, Бл. Съдържание на сп. „Македонски преглед“ (Год. VII -XIII. 1931–1943)..., 155159

Година XIV, 1991, № 3

1. Вардарска Македония гласува за независимост..., 57
2. Първанов, Ант. Изборите през 1990 г. и Република Македония. Преход от еднопартиен тоталитаризъм към политически плурализъм..., 833
5. Германов, Ст. Руската академична експедиция в Македония...7789
7. Научна сесия „Тодор Александров - живот и дело"..., 109153

Рецензии

8. Д. Минчев - Панайотов, Л., Палешутски, К. и Д. Мичев. Македонският въпрос и българо-югославските отношения. София, 1991, 128 с. ..., 154155
9. Б. Босилков - Критичен преглед на българския езиковедски печат..., 155159

Вести

10. Шалев, Ив. Научна сесия „700 години Швейцарски конфедерация“..., 159160

Година XIV, 1991, №4

1. Кочев, Ив. и Ив. Александров. Документи за съчиняването на „македонския книжовен език“...522
2. Първанов, Г. Политическата дейност на Съюза на българските конституционни клубове (1908–1909)..., 2348
3. Мичев, Д. Македонският научен институт (9 септември 1944–май 1947 г.)..., 4974
5. Иванова, Д. Старинна лексика от народните говори в езика на Григор Пърличев..., 8592

Документи и мемоари

6. Две декларации от 1991 г., свързани с важни събития в Република Македония..., 93
7. Тотев, Ан. и П. Коледаров. Гаврил Кръстевич като пръв автор, обнародвал на български сведения на западни учени за броя на етническите територии на българите..., 94115
8. Яновски, Р. Юрий Розентал - портрет на малкия поет..., 116127
10. Царева, Юл. Документи за българите в Македония из архива на Българската екзархия..., 136142


Рецензии и отзиви

12. Т. Мишев - Билярски, Ц. Д-р Христо Татарчев – спомени, документи, материали. София, 1989, 373 с...., 151152
13. Б. Ангелов - Наумова, Ел. Капелмайсторът Тодор Наумов. София, 1990, 87 с. ..., 152154
14. Гр. Марков - Гърдев, К. Македонските патриотични организации в Канада. София, 1991, 217 с. ..., 154155
15. Д. Минчев - Билярски, Ц. Тодор Александров - Живот - легенда. София, 1991, 237 с. ..., 156157
16. Сл. Гребенарова - Ковачева-Костадинова, В. Занаяти в югозападните български земи (XV–XIX в.). София, 1991, 285 с. ..., 157160
17. Дарители на Македонския научен институт..., 160

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2023