"Македонски преглед", год. XIV, 1991, кн. 1-4.

01/01/2016

"МАКЕДОНСКИ ПРЕГЛЕД"

Година XIV, 1991, № 1


1. Гоцев, Д. Българските учени и тяхната роля в националноосвободителното движение на българите в Македония в края на XIX и началото на XX в. ..., 1131
4. Коледаров, П. Народният дележ на „Горна“ и „Долна“ земя и схващането у българите за единната цялост на своята родина..., 8499
5. Митев, Тр. Конгресът на българската емиграция в Чикаго от 1 до 6 декември 1918 г. ..., 100128

Документи и мемоари

6. Шалев, Ив. Македония, човешките права и Димитър Шалев...129141
7. Даскалов, Д. Една молба на разложките първенци до великия везир от 1888 г. ..., 142149

Рецензии, отзиви и книгопис

8. Ст. Петров - Църнушанов, К. Български народни песни от Македония. София, 1989, 527 с. ..., 150152
9. П. Шапкарев - Гоцев, Д. Младежките националноосвободителни организации на македонските българи (1919–1941). София, 1988, 287 с. ..., 152154

Вести

10. Еков, Евг. Първият конгрес на ВМРО – Съюз на македонските дружества..., 154155
11. Шапкарев, П. Научна сесия за академик Любомир Милетич в София..., 155156
12. Ангелов, Анг. Възстановяването на Македонския научен институт..., 156157
13. Устав на М Н Институт..., 158162
14. Шаламанов, Бл. Съдържание на сп.“Македонски преглед“ (Год. 1-VI, 1924–1931)..., 163180

Година XIV, 1991, №2

1. Яновски, Б. Любомир Милетич - учен и общественик..., 520
3. Кочева, Ем. Народната лексика в Кичевския дамаскин от XVI век..., 4559
4. Радев, Тр. Първият опит за български социален и ежедневен вестник (Малката „Македония“ на П. Р. Славейков)..., 6068

Документи и мемоари

7. Царева, Юл. Етнографски материали за българите в Македония от в. „Новини“..., 115121

Рецензии и отзиви

9. П. Петров - Минчев, Д. Военнореволюционната дейност на Петър Дарвингов (1898–1918). София, 1990, 199 с. ..., 122125
10. Ал. Гребенаров - Цветковска, Н. Политическата активност на македонската емиграцjа во Бугариjа од 1918 до 1929 г. Скопjе, 1990, 228 c. ..., 125129
11. Д. Маринчева - Troebst, S. Die bulgarisch – jugoslavische Kontroverse um Makedonien (1967-1982). Münhen, 1983, 249 S. ..., 129132

Вести

12. П. Ш. Научна сесия за Тодор Александров..., 132133
13. Бучков, Г. Фотоизложба и научна конференция за културно- историческото наследство на манастира „Св. Георги Зограф“ на Света гора – Атон..., 133
14. П.Ш. Втори велик македонски събор в Благоевград...134
15. Политическа декларация, приета на Втория велик македонски събор..., 134136
16. Шаламанов, Бл. Съдържание на сп. „Македонски преглед“ (Год. VII -XIII. 1931–1943)..., 155159

Година XIV, 1991, № 3

1. Вардарска Македония гласува за независимост..., 57
2. Първанов, Ант. Изборите през 1990 г. и Република Македония. Преход от еднопартиен тоталитаризъм към политически плурализъм..., 833
5. Германов, Ст. Руската академична експедиция в Македония...7789
7. Научна сесия „Тодор Александров - живот и дело"..., 109153

Рецензии

8. Д. Минчев - Панайотов, Л., Палешутски, К. и Д. Мичев. Македонският въпрос и българо-югославските отношения. София, 1991, 128 с. ..., 154155
9. Б. Босилков - Критичен преглед на българския езиковедски печат..., 155159

Вести

10. Шалев, Ив. Научна сесия „700 години Швейцарски конфедерация“..., 159160

Година XIV, 1991, №4

2. Първанов, Г. Политическата дейност на Съюза на българските конституционни клубове (1908–1909)..., 2348
3. Мичев, Д. Македонският научен институт (9 септември 1944–май 1947 г.)..., 4974
5. Иванова, Д. Старинна лексика от народните говори в езика на Григор Пърличев..., 8592

Документи и мемоари

6. Две декларации от 1991 г., свързани с важни събития в Република Македония..., 93
7. Тотев, Ан. и П. Коледаров. Гаврил Кръстевич като пръв автор, обнародвал на български сведения на западни учени за броя на етническите територии на българите..., 94115
8. Яновски, Р. Юрий Розентал - портрет на малкия поет..., 116127
10. Царева, Юл. Документи за българите в Македония из архива на Българската екзархия..., 136142


Рецензии и отзиви

12. Т. Мишев - Билярски, Ц. Д-р Христо Татарчев – спомени, документи, материали. София, 1989, 373 с...., 151152
13. Б. Ангелов - Наумова, Ел. Капелмайсторът Тодор Наумов. София, 1990, 87 с. ..., 152154
14. Гр. Марков - Гърдев, К. Македонските патриотични организации в Канада. София, 1991, 217 с. ..., 154155
15. Д. Минчев - Билярски, Ц. Тодор Александров - Живот - легенда. София, 1991, 237 с. ..., 156157
16. Сл. Гребенарова - Ковачева-Костадинова, В. Занаяти в югозападните български земи (XV–XIX в.). София, 1991, 285 с. ..., 157160
17. Дарители на Македонския научен институт..., 160

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024