"Македонски преглед", год. XVI, 1993, кн. 1-4.

01/01/2016

Година XVI, 1993, № 1

1. Ангелов, Д. „Българи“, „българска земя", „българско име“, „българско вяра“ в песенния фолклор (XV-XIX в.) - терминологични проучвания... 530
2. Матич, Мл. Съвременният хърватски език между политиката и науката... 3145
3.  Църнушанов, К. Към статията на Младен Матич... 4546
4. Илиева, Л. Балканизмът „торлак"... 4963
5. Иванова-Мирчева, Д. и Ив. Кочев. Член-кореспондент проф. Кирил Мирчев и проблемите на българската езикова история и диалектология... 6480
6. Научна сесия „80 г. от Балканската война и освобождението на Македония“... 81146

Документи и материали

7. Неделчев, Н. Два неизвестни апела на Македоно-одринското дружество на българските жени... 147150
8. Василев, В. Два документа за сръбската политика във Вардарска Македония след Първата световна война... 151157

Рецензии и отзиви

9. Св. Елдъров - Братя Миладинови и българската култура. София, 1991, 234 с. ... 158160
10. Ел. Хаджиниколова - Гарашанин, Ил. (1812–1874) – Сб. Научени скупове САНУ, кн. IV, Отд. ист. наука, кн. 16. Београд.1991, 460 c. ... 161165

Вести

11. Шапкарев, П. Уникално дарение от д-р Живко Гелев... 166168
12. Кочев, Ив. Академик Любомир Милетич... 169
13.  Германов, Ст. 50 години от смъртта на П. Н. Милюков... 170172
14. Писмо до г-н Коста Църнушанов... 173
15. Вазов, Ив. Па ща си ти?... 174


Година XVI, 1993, № 2

1. Тюлеков, Д. Опити за възраждане на македонизма в България (10 ноември 1989–ноември 1992)... 522
2. Ангелов, Д. Българинът в народните песни от времето на турското иго (самосъзнание и самочувствие)... 2356
3. Иванова-Икономова, Л. Новогодишни маскирания и русалийски игри в Пиринския край... 5774
5. Научна сесия „Македония и Българското Възраждането“... 89132

Документи и материали

6. Билярски, Ц. Документи за дейността на Пере Тошев през 1909 г... 133152

Вести

7. П. К. Втори редовен конгрес на ВМРО-СМД... 153158

Рецензии, отзиви и книгопис

8. Л. Панайотов - Германов. Ст. Руската общественост и революционното движение в Македония и Одринско. София, 1992, 252 с. ... 159164
10. Ив. Дуриданов - Die slawischen Sprachen. В. 29. Salzburg, 1992, 176 S. ... 165169
11. П. Шапкарев - Пенков, С. Международни договори на България (681-1947). София-Женева-Париж. 1992, 366 с. ... 170174

Година XVI, 1993, № 3

2. Петров, П. Българските въстания, бунтове и хайдушки дружини през 1688-1690 г... 2348
4. Меламед, А. Някои етнодемографски проблеми на Македония през Възраждането в българската историческа наука (1878-1944)... 87116

Документи и мемоари

6. Жечев, Н. Няколко документа за българи от Македония... 127140
7. Слодняк, М. Христо Огнянов - живот, посветен на България.... 141146

Вести

8. Германов, Ст. Общо събрание на Македонския научен институт – София... 147149
9. Младенова-Конакчиева, Л. Научна сесия „90 г. от Илинденско-Преображенското въстание... 150154
10. Кочев, Ив. Научна сесия „Проблеми на българския език в Македония“... 154158

Рецензии, отзиви и книгопис

11. Ванчева, Ел. и А. Пашова. 100 години ВМОРО (след 1918 г. ВМРО). Библиография (1893–1993)... 159178
12. Т. Турлакова - Sfetas. S. Makedonien und interbalkanische Beziehungen (1920–1924). Münhen. 1992, 476 S. ... 178187
13. В. Терзиев – Църнушанов. К. Многократните изяви на националното самоопределение на македонските българи. София, 1992, 288 с. ... 188191

Година XVI, 1993, № 4

1. Панайотов, Л. ВМОРО... 536
2. Хаджиниколов, В. Акад. Николай Державин и българското население в Македония... 3774
3. Петров, П. Проучвания в Мелнишко и Горноджумайско (Непубликуван труд на Антон П. Стоилов)... 7596
4. Ванчев, Й. По някои въпроси на българската просвета в Македония през Възраждането... 97118
5. Митев, Й. Английски историк и етнограф за балканските нации и за отношенията между тях и турската власт през 70-те години на XIX век... 119130

Документи и мемоари

7. Пенков, Игн. Анкети за Ресен и Ресенско от 1944 г. ... 139144

Вести

9. Германов, Ст. Научни сесии на МИН – София... 149154

Рецензии и отзиви

973. Н. Жечев – Трайков, В. История на българската емиграция в Северна Америка. София, 1993, 367 с. ... 155159

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024