Паисий Хилендарски в българската история

29/06/2017

сп. Македонски преглед, год. XXXIV, 2011, № 3. Проф. дин. Вера Бонева. Паисий Хилендарски в Българското възраждане..., 31 - 50.

Повече от век Паисий Хилендарски и неговата „История славянобългарска“ представляват канонизирана част от стожерите на българската национална идентичност. Поставени на символната граница между Средновековието и Новото време, Авторът и неговата Творба сполучливо крепят колективната представа за престижност и адекватност на общобългарския цивилизационен избор, наченат през века на Просвещението (ХVІІІ) и реализиран през века на Нациите (ХІХ). 

Положени плътно във цял ред основополагащи сегменти на българското културно битие, тези два феномена задават цял ред ключови ценностни ориентири, свързани с осмислянето на миналото и с конструиране на настоящето. Пребиваващо с неизменна стабилност и в читанката, и във виртуалното пространство, името на монаха, сътворил непретенциозния на пръв поглед обзор върху историята на българския народ, и днес продължава да чертае оценъчните скали, по които се съизмерват постиженията на книжовни люде и политически лидери. Символното му присъствие сякаш се подсилва от обстоятелството, че историческите превратности са скрили под своята плътна сянка рожденото име и физическия образ на Хилендарския монах. 

Отправяйки значими предизвикателства пред изкушените от Паисиевото присъствие учени и творци, това обстоятелство в допълнителна степен подсилва магнетизма на фигурата, идентифицирана с волята на нацията за единение около значими реалии от политическо и културно естество...


 Целият материал четете по-долу:

 

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024