Град Енидже Вардар в началото на ХХ век

08/08/2019

сп. "Македонски преглед", 1998, год. XXI, кн. 3. Царева, Юл. Град Енидже Вардар в началото на XX век... 139–148

"...В национално отношение Ен[идже] Вардар представлява твърде пъстра картина. Тук се срещат турци, българи и цигани. Градът не е лишен от власи и от евреи, някои от конто се заселили окончателно поради търговски интереси. 

Най-многочислени са турците, след тях идат българите, после циганите, арнаутите, власите и евреите. Турците, както споменахме и по-горе, са се явили в града после завзиманието му от Евренос бей. Те с течение на времето са се умножавали, а числото им значително нарасна от дохажданието на маджирите след последната Руско-турска война. 

Понастоящем турското население в количествено отношение държи първо място и това се обяснява не само с горните две причини, но и с факта, че много турски фамилии из ближната планинска местност Мъглен" са се заселили в града. Турците в града говорят на своя език..."

 Целият материал четете по-долу:

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024