Националните борби на българите в Енидже Вардар и гръцкият гнет

17/03/2020

Революционният комитет в Енидже Вардар на 11 май 1906 г.
Автобиография 

 От Георги Михайлов Каяфов, родом от град Енидже-Вардар на 16 януари 1894 година – живущ в град София, ул. Струма №2, III етаж, телефон №3-40-93 – личен паспорт №018469 от 1944 година, регистрация №168 – по народност Българин – издаден паспорта от народната милиция град София. 

"Произлизам от будно – бунтовно македонско семейство от български произход. Учил съм в българските училища в Македония. Както баща ми, така и дедите ми живееха под турско робство и гръцко фанариотско потисничество и постоянно водили тежки революционни борби като и участвували като членове на окръжния централен Енидже-Вардарски революционен комитет – за която дейност и ненадминатите борби в историята на човечеството довели до замисъл...2 

Турското правителство, което счело необходимото прилагане на хитростта, като дали условията и подкрепата на гръцкото духовенство да засили гръцкото влияние и потисничеството над българското население, което обстоятелство, към погърчването на българите, много влошило живота на българите в Македония, особено в град Солун и околните градове, там се наложило да усложнят революционните борби, които Македонското население масово възпевало с 

1 ДАА, ф.771К, оп.1, а.е. 26, л. 1–20. 
2 Тук и по-нататък многоточията са по оригиналния текст.

песни и легенди българските герои като – Дядо Ильо войвода – Беровчанина, Гоце Делчев, войводата Апостол Петков и хиляди още други македонски борци, които бранели българското население в Македония от турските и гръцки пришълци в Македония, както и упоменатите Македонски борци борчески опазвали българската писменост и култура на Солунските братя Кирил и Методи от унищожението и от гърците..."

Целият материал четете по-долу:

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024