„Български географически названия на разни местности в Македония“ от Кузман Шапкарев

11/06/2020

сп. "Македонски преглед", 1999, кн. 2. Кювлиева–Мишайкова, В. Ръкописният речник „Български географически названия на разни местности в Македония“ от Кузман Шапкарев... 93–98

"...Като плодотворен лексикографски замисъл на К. Шапкарев трябва да се прецени идеята му да посочва, където е възможно, кои географски названия в Македония имат съответствия - пълни или приблизително еднакви по вътрешна форма и фонетичен строеж) в ономастичното пространство на освободена България, напр.: Охрид - бълг[арски] град в Западна Македония. 

В Българ[ия] Кутловс[ка] окол[ия]2 село с същето име; ПрЈлеп - б[ългарски] гр[ад] в Битол[ския] санджак. В Българ[ия] Карнобатс[ка] окол[ия] село с същето име; БулгарЈево - б[ългарско] с[ело] в Солунско, а в Българ[ия], Ловчанско, Свищовс[ко] и Севлиевск[а] окол[ия] сел[о] Българине и Білгари; ГалЈчани - б[ългарско] с[ело] в Ресенск[о] и Прилепско и гр[адско] сел[ище] в Солунско. 

В Българ[ия] Ореховс[ка] окол[ия] сел[о] Галиче; ЛІковик - село в Захненско. В Българ[ия] гр[аде]ц Луковит, в Ловч[ански] окр[ъг] и др..."

Целият материал четете по-долу:

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024