Българските възрожденски общини – ръководен орган на новобългарската просвета

18/01/2021

сп. "Македонски преглед", 1997, кн. 2. Тренчев, Г. Българските възрожденски общини – ръководен орган на новобългарската просвета в Разложко... 103–114 

"...През периода на Възраждането основно място в самоуправлението на българите заемат общините, които след промените от 1856 г. се превръщат в основни ръководни органи на националната просвета. 

Българските общини са най-организираната обществена сила, която в най-голяма степен спомага за решаване на социално-икономическите, полити- ческите и културно-просветните задачи, стоящи пред народа1. 

В Разложко, като органи на местното самоуправление, общини.те съществуват и по-рано, но едва след Кримската война те са признати като оторизирани представители на българското население и запазвайки традиционните си права, разширяват своите правомощия. 

С наложените промени турската власт се стреми да включи българските общини в османската административна система и увеличавайки задълженията, които трябва да изпълняват, да ги превърне в свои поделения2. 

Значителни затруднения има във функционирането на общините със смесено християнско и мохамеданско население и най-вече в град Разлог, където те са само пред- ставители на българската общност, една народностна институция, регламентираща отношението с официалната власт в района..."

 Целия материал четете по-долу:

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024