Табуистични названия на хора и животни в югозападните български говори

21/05/2021

сп. "Македонски преглед", г. XXI, 1998, № 2. Борислав Попов. Табуистични названия на хора и животни в югозападните български говори...41-56

 "...Според етнообекта, подложен на табу, табуистичните названия за лица, се разпределят в следните групи: 

 1. Табуистични названия на малки деца. 

По своя произход тези названия са защитни имена. Така напр. Г. Вайганд посочва имената Шулко, -ля, -ла, Щина, Шола, Шоке, Шона, Шонда, Джоле, Джона, Джула, Чуда, означаващи нещо маловажно, нещо несъвършено (шул напр. означава 'безух или с малки уши'). 

Обяснява, че тези имена се дават на децата, та лошите духове да не ги закачат (Вайганд 1926, 71). Този факт се потвьрждава и от Ст. Генчев: „От това, което знаем за други народи, у които както и у нашия магическото значение на името е запазено в една или друга степей, това название не трябва да е свързано пряко с човек, а означава 'малък', 'безименен'" (Генчев 1996, 328).

Основание да смятаме, че първоначалните защитни имена впоследствие се превръщат в табуистични, ни дава фактът, изтъкнат от Г. Големанов, че „и след кръщаването забранено е до 40-те да му се поменува името вечер и нощем, защото ще запомнят това име „сладки и медени", та детето много ще плаче"(СбНУ21,66)..."

Целия материал четете по-долу:

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024