Eзиковедските приноси на проф. д–р Иван Георгов

18/11/2021

Сп. "Македонски преглед", 1996, кн. 3. Илиева, Л. Световното значение на езиковедските приноси на проф. д–р Иван Георгов..., 89–102

Името на проф. д-р Иван Георгов, един от председателите на МНИ, е добре познато в съвременната световна лингвистична наука: той често се цитира от изследователите в областта на детския езиков развой, защото и досега е единственият български автор, обнародвал дневников материал (с данни от езика на собствените деца на професора, неговите двама сина). 

През последните десетилетия този раздел от езикознанието, който се занимава с изследвания върху детския език, се развива изключително бурно (особено в съвременната американска наука, където се оформя голяма група, свързана с Калифорнийския университет - Бъркли, където се разработил с т.нар кросезиков (crosslinguistic) метод - една разновидност на съпоставителния метод, при ко- ято се използват данни от максимално голям корпус езици, а това определя интереса и към данните от българския език). 

Въпреки това същинските големи приноси на Иван Ге- оргов в лингвистиката започват да спират вниманието на изследователите едва напоследък. Някои от неговите пионерски идеи, все още недостатъчно известии за световната лингвистична общественост, са изпреварили своето време. 

Условно езиковедските занимания на Ив. Георгов могат да се разделят в три дяла, конто са представени неравностойно (с далеч нееднакъв брой на трудовете и оригинал- ност на идеите): 

1. Приноси в лексикографията; 
2. Приноси в индоевропеистиката; 
3. Приноси в областта на общото езикознание...

 Целия материал четете по-долу:

 

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024