Дейност на Македонския научен институт (1993-1996)

09/06/2022

сп. "Македонски преглед", 1996, кн. 3. Проф. Иван Кочев. Три години народополезна дейност на Македонския научен институт - София...61 - 88

Изминалият период, обхващащ три отчетни години, има своя специфика, която за всяка година поотделно може да бъде представена по следния начин: ако подпериодът 1993-1994 г. беше време, в което продължи самоутвърждаването на Института и възвръщането на престижа му, който е имал в миналото (предимно в страната), а подпериодът 1994-1995 г.-време, през което Институтът получи първите значителни характеристики извън страната - на Балканите и в Европа, то подпериодът 1995-1996 г. е време на широка издателска дейност - неоспоримо свидетелство за навлиза- нето му в истинската творческа зрялост. 

 В първия подпериод бяха научно отбелязани 90 години от Илинденско-Преображенското въстание, 100 год. от създаването на ВМОРО (ВМРО), 70 години от полагане осно- вите на Македонския научен институт (МНИ); бяха установени по тези поводи връзки със Софийския университет „Климент Охридски" и БАН, с отделни държавни органи. През втория подпериод Институтът продължи линията за разширяване на популярността в страната и убедително се намеси в решаването на жизнено важни проблеми в общественна живот. 

Създадени и обнародвани бяха двата важни документа на Института като отзвук на кампанията, подета в чужди и наши медии във връзка с отделни опити за признаване на македонска „нация" и „език": „Обръщениет о на МНИ , София " (до Председателя на Народното събрание. Президента, Председателя на Министерския съвет, министрите на външните работи, на вътрешните работи, отбраната, образованието и науката, културата, председателите на комисиите при Народното събрание - националната сигурност, просвета и наука, председатели на парламентарии групи в Народното събрание, председатели на политически партии и др.); „Отвореното писмо на МНИ до средствата за масов а информаци я по македонски я въпрос". 

Отзвукът бе широк не само у нас, но и в Македония. Няколко месеца наред не слизаха от скопския печат коментарите по документите. Появиха се първите сериозни оценки за дейността на Института в академичния печат на Р Македония...

 Целия материал четете по-долу:

 

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024