"Македонски преглед", год. XXXIII, 2010, кн. 1-4

05/05/2011

"МАКЕДОНСКИ ПРЕГЛЕД"

 Година XXXIII, 2010, № 1 

Съдържание

1. Македонски научен институт-София. Декларация на Македонския научен институт - София. Да предотвратим една нова заплаха за Европейския съюз … 7.  
2. Георгиев, Г. Българо-албанското въстание в Македония през 1913 г. (политически и военни аспекти) … 19.  
3. Горинова, Окс. Н. Албанский вопрос в международнмх отношениях 1913-1916 гг. … 49. 
5. Първанов, К. Стари каузативни глаголи в македонските говори … 89. 

 Документи, материали и спомени 

6. Симеонова, Р. За визуалните материали, свързани с националноосвободителното движение на македонските българи (За някои фотографии на Даме Груев) … 97. 
7. Ангелова, Р. Петър Драгулев, Македония и шуменският периодичен печат … 103. 
8. Тараков, Т. Нов документ за революционното движение в Петричко след Берлинския конгрес … 117. 

Наши юбилеи 

9. Мишев, Р. Юбилейно за проф. д.ист.н. Трендафил Митев … 121. 

Рецензии и отзиви 

10. Елдъров, Св. - Разлог. История, традиции, памет. Благоевград, РИК „Ирин-Пирин“, 2009, 386 с. … 143. 
11. Кременлиев, Ат. - Mazedoniens Perspektien nach den Kommunal und Praesidentschaftwahlen. Von Oliver Joachim Rolofs. Sudosteuropa, Mittelingen, 31/2009. (Перспективите на Македония след президентските и общински избори. От Оливер Йоахим Ролофс) … 148. 

Календар 

12. Славов, Сл. Македония в българския национален календар … 153. 

Година XXXIII, 2010, № 2

Съдържание 

1. Темелски, Хр. „Тържествувай българский народ!“ (По случай 140 години от издаването на султанския ферман за учредяването на Българската екзархия) … 7. 
2. Трохаров, Л. Западните Балкани - реалности и възможни предизвикателства … 31. 
3. Трайкова, В. Андартската акция в Западна Македония през 1906 г. … 53.  
4. Чолева-Димитрова, А. Старинни лични имена, запазени в селищни имена от Югозападна България … 73. 
5. Любенова-Бакалова, М. Българското слово и печат във Вардарска Македония 1941-1944 г. … 85. 

Документи, материали и спомени 

6. Германов, Ст. 80 години от изграждането на Македонския културен дом … 103. 
8. Георгиев, Г. Новооткрит документ за Българо-албанското въстание от 1913 г. … 135.   

Рецензии и отзиви

10. Куманов, М. - Черковно-просветното движение в Средните Родопи (1878-1912). Документален сборник. Съставители: проф. дин Петър Петров и Андрей Печилков. Смолян, 2009, 314 с. … 157. 
11. Митев, Тр. - Иван Ст. Хаджийски. Просветното дело в Дупнишка околия през XX в. Дупница, 2009,1750 с. … 161. 
12. Кочева, А. - Siidosteuropa - Studien 73: The Pomaks in Greece and Bulgaria (A model case for borderland minorities in the Balkans). Herausgegeben von Klaus Steinke, Christian Voss. Siidosteuropa - Gesellschaft; Verlag Otto Sagner, Munchen, 2007, s. 272. Студии за Югоизточна Европа. Помощите в Гърция и България (модел за погранични малцинства на Балканите). Клаус Щайнке, Кристиан Фос. Мюнхен, 2007, 272 с. … 165.
13. Василева, Л. - Перчеклийски, Лъчезар. Словообразувателни категории и типове при съществителните имена в Троянския дамаскин от XVII в. Благоевград, 2008 … 171. 

Година XXXIII, 2010, № 3

Съдържание

1. Гребенаров, Ал. Пълнолетието на Р Македония и проблемите й с Р България … 7. 
2. Митев, Тр. „Вторият държавнотворен фактор“ в Република Македония и възможността за корекции в българската политика по македонския въпрос … 15. 
3. Трохаров, Л. Македонският национализъм, държавотворчеството и демократизацията в Република Македония … 31. 

История и съвременност 

5. Решетникова, Ол. Духовнью связи болгар и русских … 57. 

Документи, материали и спомени


Наши юбилеи 

9. Шалев, Д. Юбилейно за ст.н.с. д-р Димитър Тюлеков … 115. 
10. Василева, Л., Сл. Керемидчиева. Проф. д-р Иван Юстинианов Кочев на 75 години … 121.   

Рецензии и отзиви 

11. Славов, Сл . Александър Гребенаров. Македонският научен институт - София (1923-2008). Документален летопис. С., ИК „Гутенберг“, 2009, 574 с. … 125. 

Вести 

12. Василева, М. Национална научна конференция „Гласовете ви чувам. Личностите на гимназията и България“ по повод 130 години от основаването на Солунската българска мъжка гимназия … 131. 
13. Дончев, Ант. Юбилейна научна конференция „140 години от създаването на Българската Екзархия“ … 139. 

  Година XXXIII, 2010, № 4 

Съдържание

1. Славов, Сл. Българската епопея „На ножот“ … 7. 
2. Даскалов, Г. За един доморасъл последовател на Стоян Новакович и Йован Цвиич … 19. 
3. Алиманос, К. Борбата за контрол над „Св. св. Кирил и Методий“: българи срещу „македонци“? … 39. 
4. Дончев, Ант. Българската екзархия в Източна Румелия … 69. 
5. Шчепански, В. Формирането на албанската национална идентичност през XIX и началото на XX век … 77. 
6. Керемидчиева, Сл. Езикови свидетелства за преселение на македонски българи в Копривщица (Минавал ли е пътят на „арнаутите“ през Копривщица?) … 85. 
7. Василева, Л. Имена за лица от мъжки род в говора на село Логодаж, Благоевградско … 99.   

Документи, материали и спомени

8. Георгиев, Г. Н. Епос за един изгубен свят (архивни материали за борбите, езика и бита на българите от Ениджевардарско и Гевгелийско) … 119. 
9. Александрова, Ел. Родът на отец Матей - фактор в развитието на църковно-училищното дело в с. Белица, Разложко … 153. 

Наши юбилеи 

10. Турлакова, Т. Авторитетен и нестандартен учен, полемичен събеседник, активен гражданин. Проф. Димитър Сирков на 80 години … 161. 

Рецензии и отзиви 


Вести 

12. Митев, Тр., Ст. Германов. Срещи в Македонския научен институт - София … 173.

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024