"Македонски преглед", год. XX, 1997, кн. 1-4.

неделя, 30 октомври 2011 г.

Година XX, 1997, № 1 

1. Гоцев, Д. и Ст. Германов. Гоце Делчев и нашата съвременност... 5–22 
3. Табакова, Кр. БРСДП(об) и войната като път за националното обединение (1908–1912)... 41–68 
4. Райкова, М. Един югозападнобългарски номоканон от втората половина на XV век... 69–92
5. Петков, П. Някои наблюдения върху езика и текста на изборен апостол от XIII в. – НБКМ №882... 93–108 
6. Домусчиева, Л. Сложни съществителни имена в Гоцеделчевския говор... 109–116 

Документи, материали и мемоари 


Вести 

8. Германов, Ст. Научна конференция за Дамян Груев... 37–140 
9. Тюлеков, Д. Общо отчетно събрание на научно–информационния център при Македонския научен институт в Благоевград...144–146 

Рецензии, отзиви и книгопис 

10. Шапкарев – Сърбиновски, Мл. Македонските Aвгиеви обори. Скопjе, 1995, 186 с. ... 147–159 
11. Н. Дюлгерова – Георгиев, В. и Ст. Трифонов. Гръцката и сръбската пропаганда в Македония (краят на XIX –началото на XX век). София, 1995, 551 с. ... 160–162 
12. Ванчева, Ел – Гоце Делчев. Библиографски преглед... 163–172 

 In memoriam 

13. Бакалов, Г. Акад. Димитър Ангелов почина... 173–175 

Година XX, 1997, № 2 

1. Становище на Македонския научен институт – София по наложения от Скопие езиков спор... 5–12 
4. Хаджиниколов, В. Проф. Марин Дринов и българите в Македония... 45–78 
5. Христакудис, Aп. Македонската проблематика в гръцката историография през 90–те години... 79–102 
6. Тренчев, Г. Българските възрожденски общини – ръководен орган на новобългарската просвета в Разложко... 103–114 

Документи и материали и фолклор 

7. Ангелов, Д. Из българския песенен фолклор (облози, надпревари, двубои)... 115–134 

Вести 

8. Германов, Ст. Академик Веселин Хаджиниколов на 80 години... 135–138 

Рецензии 

9. П. Шапкарев – Църнушанов. К. Принос към историята на Македонската младежка тайна революционна организация. София, 1996, 503 с. ... 139–148 
10. Елдъров, Св. – Македония. История и политическа съдба. Т. II. Стара Загора, 1996, 334 c. ... 149–154

 In memoriam 

11. Бояджиев, Ст. – Угасна един посветен на България живот. Почина д–р Христо Огнянов...155–159

Година ХХ, 1997, № 3 

1. Меморандум на Македонския научен институт – София във връзка с взаимоотношенията между Р България и Р Македония (по повод на езиковия спор)... 5–22 
2. Петров, Т. Полковник Борис Дрангов... 23–44 
3. Русинов, Р. Акад. Стоян Романски и българската топонимия... 45–54 
4. Ангелова, Н. Българският печат и македонският въпрос (1887–1894)... 55–84 
5. Калоянов, Вл. Към историята на писмено–регионалните норми на българския език (в бившата Съветска Украйна )... 85–100 
6. Антонова–Василева, Л. Глаголи със значение “мисля”, “внимавам”, “възприемам” в Прилепения говор... 101–106 

Вести 

8. Мирчева, Ил. Кръгли маси с международно участие – „Съветският фактор в развитието на България след 9 септември 1944 г.“ и „Коминтернът, Коминформбюро и България“... 127–134 9. Иванов, Ант. Научна конференция „Петдесет години от Парижкия мирен договор“... 135–138 10. Тараков, Т. Научно–теоретична конференция в Петрич...139–140 

Рецензии 

11. Ив. Дуриданов – За езика на старите македонци и неговото отношение към славянските езици (По повод една псевдонаучна статия)...141–144 
12. Р. Чукова – Пасков, Ил. Атанас Шопов. Дневник, дипломатически рапорти и писма. София, 1995, 288 с. ... 145–148 
13. П. Шапкарев – Траjановски, Ал. Прилепените слова на Кузман Шапкаров. (1862–1865). Битола, 1996, 146 с. ... 149–159 

Година XX, 1997, № 4 

1. Открито писмо от МНИ – София до Президента на Р Македония... 5–16 
4. Христова, Евд. Характеристика на Благоевградския говор по лингвогеографски данни. Граници на говора... 85–92 

Документи и материали

6. Билярски, Ц. Документи за дейността на Иван Гарванов през 1907 година... 101–120 
7. Гребенаров, Ал. Бележки на членовете на ЦК на ВМРО за Македонския научен институт през 1927 година... 121–132 
8. Петров, П. Из епистоларното наследство на проф. Л. Милетич... 133–140 

Дискусии 

9. Елдьров, Св. Последното покушение срещу Борис Сарафов... 141–148

 Вести 

10. Тюлеков, Д. Научно–практически семинар на тема „Македония и македонският въпрос – съвременни и исторически аспекти"... 149–150

 Рецензии 

11. В. Трайков – Светозаревиќ, В. Српската и бугарската црковно– училищна пропаганда во Тетово и Тетовско (I860 –1903).Скопje, 1996, 110 с. ... 151–156 
12. Изданията на Македонския научен институт–София... 157 

In memoriam

13. Трайков, В. Проф. д–р Петър Шапкарев почина... 158–159

0 коментара:

Публикуване на коментар

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2020