"Македонски преглед", год. VII, 1931-1932, кн. 1-4.

01/01/2015

Година VII, 1931, № 1 

398. Трифонов, Ю. Към историята на членните форми в българския език..., 7-26 
399. Милетич, Л. Издигането на кравая в обреда на семейната ''служба'' и ''слава''..., 27-32 
400. Селищев, А. М. Говоры области Скопья..., 33-82 

 Рецензии и книжовни вести 

403. Л. Милетич - Тошев, А. Балканските войни, Т. II (5 окт. 1912 - 16 септ. 1913), София, 1931, 495 с..., 125-142 
404. Ст. Романски - По историята на Охрид през XIX век - Christu, V. I. Ochrida in secolul al XIX-lea de punct vedere istoric si cultural; II. Ocupatiile populatiei din Ochrida in secolul al XIX-lea; III. Emigrririle populatiuni din Ochrida in Serbia Veche - In: Graiul romanesc, Bucuresti, 1930..., 143-148 
405. Ст. Романски - Миjатовиђ, С. Ресава. - В: Српски етнографски зборник, № 46, Београд, 1930, 97-239..., 49-151 
406. Д. Яранов - Ancel, J. La Macedoine, son evolution contemporaine, Paris, 1930, 352 p..., 151-160 
407. Г. Гунчев - Louis, H. Morphologische Studien in Sϋdwest Bulgarien, Stuttgart, 1930, 119 s..., 160-166 
408. Л. Романски - Христов, Д. Шестдесет и шест народни песни на македонските българи, София, 1931,172 с..., 167-174 
409. К. Мирчев - Чилингиров, Ст. Български читалища преди Освобождението. Принос към историята на българското Възраждане, София, 1930, 683 с..., 174-176 
410. Resumes des articles de la Revue..., 177-202

Година VII, 1932, № 2-3

413. Даскалов, А. Из миналото на Неврокопско и близките му покрайнини...., 119-148 
414. Мирчев, К. Един неврокопски български сборник с гръцко писмо от края на миналия век..., 149-186 
415. Томов, Л. Едно интересно писмо от българските народни първенци в Цариград до „Разложката община" (1870)..., 187-188 
416. Романски, Ст. Българско-македонската дума „гулап" (гълъб)..., 189-190 

 Рецензии и книжовни вести 

417. М. Попруженко - Селищев, А. М. Славянское население в Албания, София, 1931, 352 с..., 191-196 
418. Д. Яранов - Наumant, E. La formation de la Yougoslavie (ХV-ХХ siecles) Раris, 1930, 752 р.., 197 - 204 
419. Д. Яранов - Аnсеl, J. La Macedoine en paix. - In: L'Esprit International, №20,1931, 614-636..., 204-205 
420. Вл. Алексиев - Lascaris, M. Le sceau de Radomir Aaron. - In: Byzantinoslavica, № 2, 1931..., 205-208 
421. Ст. Романски - Сарidan, T. Farserotii. Studiu lingustic asupra Romanilor din Albania. - In: Dacoromania, Bucuresti, 1931, 1-210..., 209-220 
422. Л. Милетич - Симеон митрополит варненски и преславски. Писмата на Теофилакт, архиепископ български. В: СбБАН, 1931, 280 с.., 220-223 
423. Ив. Леков - Дякович, Вл. Българите в Бесарабия. Кратък исторически очерк с пет приложения. София, 1930, 118 с..., 223-226 
424. Ив. Леков - Тодоров-Хиндалов, Вл. Добруджа в миналото. Според турски официални източници. -В: Год. на Соф. нар. библ. 1926-1931. София, 1931,199-284..., 226-228 
425. В. Шаренков - Македонски градове в едно руско пътешествие от 1807 година..., 228-230 426. Л. Милeтич - Evtimoff, S. Die Mazedonische Frage. - In: Zeitschrift fϋr Politik, Leipzig, 1931,25 s..., 230-231 
427. Л. Милетич - Македония под иго 1919-1929. Документи и свидетелства. София, 1931, 579 с..., 231-232 
428. Л. Милетич - Македония. Албум-алманах. София, 1931, 1000 с..., 232-234
429. Resumes des articles de la Revue..., 235-277

Година VII, 1932, № 4 

431. Ильинский, Г. Об епископском титуле Климента Словенскаго...,11-24 
432. Яранов, Д. Антропометрични изучавания на населението в Разлог..., 25-46 
434. Даскалов, А. Из миналото на Неврокопско и близките му покрайнини.., 71-90 
435. Мирчев, К. За някои следи на назализъм в централните македонски говори..., 91-100 

Рецензии и книжовни вести 

436. А. М. Селищев - Иванов. Й. Български старини из Македония, София, 1931, VII, 672 с..., 101-109 
437. Д. Яранов - Гласник географског друштва. Св. XVI. Београд. 1930, 201 с..., 110-116 
438. Л. Милетич - Debraye, H. Autourv de la Yougoslavie. Grenoble, 1931, 224 р..., 116-119 
439. В. Йонова - Рerrigault, J. Bandits d'Orient. Paris, 1931; Londres, A. Les Comitadijs ou la Terrorisme dans les Balkans. Paris, 1932, 250 р..., 120-126 
440. В.Йонова - Londres, A. L'Abdication du Saleil. Notes d'un voyage aux pays Balkaniques. (1. Au pays bulgare. 2. Le probleme macedonien) Paris, 1931, 63 р..., 126-127 
441. Л. Милетич - Каблешков, Ил. Спомени и бележки от войната 1915-1918 г. 4.1. Гърция. София, 1932, 111 с..., 128-131 
442. Л. Милетич - Михалчев, Д. Възможна ли е една цялостна Югославия? На границата между политиката и философията. В: Философски преглед, 1932, № 3,197-227..., 131-139 
444. Ив. Кандиларов - Един български превод на Пасхалното евангелие с кирилско и гръцко писмо..., 141-146 
445. Resumes des articles de la Revue..., 147-181

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024