"Македонски преглед", год. VI, 1930-1931, кн. 1-4.

01/01/2015

Година VI, 1930, № 1 

331. Благоев, Н. Критичен поглед върху известията на Лъв Дякон за българите..., 2548 

 Рецензии и книжовни вести 

335. Л. Милетич - Hybl, F. Dejiny naroda bulgarrskeho. Dil I, Praha, 1930, 302 р..., 123126 
336. Ат. Иширков - Новата сръбска карта на Македония под сръбска власт - в мярка 1:100000..., 126129 
337. Вл. Алексиев - Drosos, D. La fondation de l'Alliance balcanique. Etude d'Histoire diplomatiquie, Athenes, 1929,122 р..., 129135 
338. В. Бешевлиев - Кера, Athenes, 1930, 48 p..., 136140 
339. Xр. Вакарелски - Тановиђ, С. Српски народни обичаиjи у Ћeвђелиjскоj кази. Београд-Земун, 1927, 483 с..., 141145 
340. Ц. Миладинова-Алексиева. Към статията на проф. А. Селищев за семейството на Д. Миладинов..., 145146 
341. Ц. Миладинова-Алексиева. По въпроса за истинския портрет на Д. Миладинов..., 147151 342. Българските учени и Югославия..., 151152 
343. Resume des articles de la Revue..., 153171

                                                               Година VI, 1930, № 2

345. Сперанский, М. Н. Из переписки Ст. Верковича..., 722
346. Благоев, Н. Критичен поглед върху известията на Лъв Дякон за българите..., 2340
347. Шалдев, Xр. Гумендже..., 4156
348. Мезан, С. Еврейството в Македония..., 5780
349. Апостоловски, Ив. Вместо учителствуване - затвор и заточение (1875-1878)..., 8186
350. Чочков, Xр. Кресненското въстание в 1878 г. По спомени на Панталей Урумов..., 87101

Рецензии и книжовни вести

351. Л. Милетич - Desbons, G. La Bulgarie apres le Traite de Neuilly. Раris,1930, 462 р..., 103121
352. Ст. Романски - Baldacci, A. L'Albania, Roma, 1929, 463 р..., 121126
353. Л. Милетич - Fосarite, A. Bulgarie d'Oggi. Nei suoi aspetti sociali, economici, commerciali et finanziari, Milano, 1929,371 р..., 127130
354. Л. Милетич - Spissarevski, K. La Bulgaria au travail. Cinquante ans apres, Marseille, 1930, 242 р..., 130131
355. К. Мирчев - Хиндалов, Вл. Народни движения и въстания от предосвободителната епоха според новооткрити турски официални документи. София, 1929, 190 с..., 132134
356. Вл. Алексиев - Чилингиров, Ст. Сърбите и ние. София, 1930, 115 с..., 135136
357. Л. Милетич - Джидров. П. Проблемът за Македония. София, 1930, 64 с..., 136140
358. М. Романска - Станоjевиђ, А. Наша емиграциjа и пропагандистичка књижевност. - В: Летопис Матице Српске. Нови Сад, 1930..., 141153
359. Ц. Миладинова-Алексиева - Към въпроса за портрета на Д. Миладинов и някои спомени за него..., 154156
360. Resume des articles de la Revue..., 157180

Година VI, 1931, № 3

361. Милетич, Л. Към въпроса за българската семейна ''служба" и сръбската „слава"..., 110
362. Селищев, А. И. С. Ястребов о Македонии..., 1114
363. Благоев, Н. Българският цар Роман..., 1534
364. Чочков, Хр. Солун в историята на България. Исторически поглед..., 3558
365. Селищев, А. М. Греко-болгарские отношения в Македонии в 1870-1880 годах. (Из консульских донесений)..., 5984
366. Милетич, Л. Интересно завещание от преди 100 години..., 8590
367. Алексиев, Н. Разложкият говор..., 91124

Рецензии   и   книжовни   вести

368. Л. Милетич - Кульбакин, С. М. О речничкоj страни старословенског jезика. Београд, 1930,143 с..., 125136
369. Д. Яранов - Еvelpidi, C. Les Etates Balkaniquies. Etude comparee politique, sociale, economique et financiere, Paris, 1930, 399 р..., 136142
370. Л. Милетич - Hybl, F. Dejiny naroda bulharskeho. Dil II, Ргаhа, 1930, 225 р..., 142149
371. Л. Милетич - Schachi, H. Die mazedonische Frage um die Jahrhundertwende. Teil I, Halle, 1930, 96..., 149158
372. Л. Милетич - Rappaport, A. Nazedonien un die Komitadschis, In: Berliner Monatshefle fϋr internationale Aufklarung, Berlin, 1930, 731-747..., 158159
373. Л. Милетич - Тасев. П. На битолския фронт с 6-а пех. бдинска дивизия в световната война 1915-1918 г. (Зайчар - Планиница - Чеган - Кенали - Червена скала). София, 1929, 80 с..., 159160
374. Л. Милетич - Пловдивски Максим. Автобиография и спомени. София, 1930, 236 с..., 160161
375. Л. Милетич - Родопски преглед. Двумесечно илюстровано списание за миналото, настоящето и бъдещето на Родопите, 1930..., 161162
376. Л. Милетич - Родина. Списание за македонската младеж, София, 1930..., 162163
377. Л. Милетич - La Jeune Macedoine. Revue mensuelle, Paris, 1931,1..., 163
378. Resumes des articles de la Revue..., 165188

ГОДИНА VI, 1931, № 4

379. Селищев, А. К изучению ''служби" и ''славы"..., 122
380. Благоев, Н. Българският цар Роман..., 2345
381. Ильинский, Г. Заметки о македоно-болгарском наречии ушче (уште)..., 4649
382. Шаядев, Хр. Народното пробуждане в Боймия..., 5069
383. Георгиева, Ал. Народен календар от с. Смилево, Битолско. Обичаи обреди и песни..., 7090
384. Романски, Ст. Народописни материали от Долновардарско (Из архивата на Ст. Веркович)..., 91116

Рецензии   и   книжовни   вести

385. А. Селищев - Отзыв проф. А. Meillet о моих очекрах по изучению Полога..., 117118
386. Кр. Миятев - Рetrakovic, V. La peinture serbe du moyen age. Premiere partie. Beograd, 1930, 160 р..., 118120
387. Н. Стоянов - Yаranоv, D. La Macedoine economique, Sofia, 1930, 219 р..., 121126
388. Н. Стоянов - Schacher, G. Der Balkan und seine wirtschaftichen Krӓfte, Stuttgart, 1930, 266 s..., 127130
389. Д. Яранов - Lamouche, L. Les Bulgares en Macedoine, dans les confins occidentaux et en Thrace, Раris, 1931, 66 р..., 131133
390. Л. Милетич - Букурещлиева - Талев, Д. Усилни години. Роман в три части. - I. В дрезгавината на утрото. - II. Подем. - III. Илинден. София, 1928-1930, 618 с..., 133138
391. В. Йонова - Талев, Д. Усилни години. Роман в три части. София, 1928-1930, 618 с..., 138142
392. Л. Милетич - Rindoff, C. Le Etats-Unis des Balkans , Paris, 1930, 218 р..., 142145
393. L. Милетич - Караманов, Вл. Дойран с околията му и българското управление в тях през войните на 1912-1913 г. Кюстендил, 1931, 104 с..., 145147
394  Л. Милетич - Тракийски сборник. Книга II. София, 1930,228 с..., 147150


0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024