"Македонски преглед", год. XXXI, 2008, кн. 1-4

05/05/2009

"МАКЕДОНСКИ ПРЕГЛЕД

 Година XXXI, 2008, № 1 


Съдържание

1. Александров, К. Република Македония – конфликтната идентичност … 7 
2. Даскалов, Г. За нова политика към Република Македония … 19 
4. Йордан, К. (Румъния) Населението на Битолския вилает в навечерието на Илинденското въстание: данните на един румънски дипломат … 37 
5. Петков, Д. Въпросът за българите бежанци от Егейска Македония в отношенията между България и Югославия … 45 
6. Кочев, Ив. Връзката между двойното и фиксираното некрайно ударение в югозападнобългарските говори … 61 

 Документи, материали и спомени 

9. Филимена В. Марковска Кочо Рацин в моите спомени … 93 

 Рецензии и отзиви 

12. Кременлиев, Ат. - МАКВЕК. Stefan Troebst. Das Macedonische Jahrhundert. Miinchen, 2007. Щефан Трьобст. Македонският век. Мюнхен, 2007 … 109 
13. Стоянова, В. - Филчев, Иван. Тракийският въпрос и тракийското движение в България. Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, С., 2007, 364 с. … 113 
14. Георгиев, Г. Н. - Поборнически времена. Спомени за близкото минало на град Разлог. Съст. Георги Тренчев. Благоевград, 2007, 228 с. … 117 

 Вести 

15. Германов, Ст. Български учени на посещение в Р Македония. По повод представянето на пет български исторически книги в българското посолство в Скопие на 3 и 4 декември 2007 г. … 121 
16. Георгиев, Н. Г. Международна научна конференция за идейното наследство на българските националноосвободителни движения след Берлинския конгрес 1878 г. … 125 
17. Гребенаров, Ал. Македония в българския национален календар … 131 

 Година XXXI, 2008, № 2 

Съдържание

1. Митев, Тр. Възстановяване и обогатяване на основните политически символи на българската държавност … 7 
2. Иванов, К. Ролята на списание „Луч“ в националноосвободителната борба на българите във Вардарска Македония 1937-1938 г. … 25 
5. Христова, Евд. Съвременни застъпници на старобългарските назални гласни ж и А в горанския говор в Албания … 97 

 Документи, материали и спомени 

7. Гребенаров, Ал. Изложения срещу налагането на идеята за „македонска нация“ в България и за необходимостта от съществуване на Македонския научен институт (ноември 1946 - юли 1947) … 111 

 Рецензии и отзиви 

8. Стоянов, Л. - Георги Даскалов. Между реваншизма на Атина, македонизма на Белград и нихилизма на София (егейските бежанци през 40-те - 80-те години на XX век). С., 2007, 256 c. … 145 
9. Велинова, В. - Цв. Грозданов. Курбиново и други студии за фрескоживописот во Преспа. Cкoпje, Македонска академија на науките и уметностите. 2006, 343 с., илюстрации в цвят … 149 

Вести 

10. Германов, Ст. Международна научна конференция … 150 

Година XXXI, 2008, № 3 


Съдържание

1. Гоцев, Д. Вечните идеали и безсмъртният български подвиг от 1903 г. (105 години от Илинденско-Преображенското въстание) … 7 
2. Рубаха, Яр. Българската просвета и култура през годините 1878-1908 … 19 
3. Райкова, М. За един югозападнобългарски паметник от XV в. … 29 

 Документи, материали и спомени 

4. Гребенаров, Ал. Изложения срещу налагането на идеята за „македонска нация“ в България и за необходимостта от съществуване на Македонския научен институт - София (ноември 1946 - юли 1947) (Втора част, продължение от бр. 2/2008) … 47 
6. Славчева, Ст. Етнически състав на населението в западните части на Вардарска Македония под италианска окупация, в годините на Втората световна война (документи) … 109 
7. Александрова, Ел. Българската Солунска мъжка гимназия „Св. Св. Кирил и Методий“ в спомените на учителя Борис Янишлиев от гр. Дойран … 123 

 Рецензии и отзиви 

8. Кръстев, Н. - Димитър Тюлеков. Политическият мит за „македонско малцинство“ в България. Благоевград, 2008, 323 с. … 131 
9. Минчева, К. - Цветан Грозданов. Живописот на охридската архиепискошуа. Студии, изд. Македонска академија на науките и Фонд Трифун Костовски. Cкoпje, 2007, 468 с., цветни и чернобели илюстрации, иконографски схеми … 137 

Вести 

10. Митев, Тр. Алманах „Македония“ в ЕС в Брюксел … 145 

Година XXXI, 2008, № 4 

Съдържание

1. Елдъров, Св. Българите в Албания между Втората балканска и Първата световна война 1913-1914 г. … 7 
2. Лабаури, Д. О. ВМОРО как фактор роста национального самосознания болгарского населения в Македонии и Фракии в 1894-1903 гг. … 25 
3. Чалгънова, Ел. Константин Босилков и дейността на Горноджумайския комитет „Единство“ … 43 

 Документи, материали и спомени 

4. Германов, Ст. Защо не трябва да бъде ликвидиран Македонският научен институт (Реч, произнесена от Анг. Томов общото събрание на Института на 3 юли 1947 г.) … 63 
5. Билярски, Ц. Из архивното наследство на генерал Александър Протогеров. I. Дневнични бележки на ген. Александър Протогеров … 75 
6. Гребенаров, Ал. 115 години от основаването на ВМОРО - размисли и коментари. В памет на ст.н.с. Константин Пандев … 115 

 Рецензии и отзиви 

7. Дюлгерова, Н. - Лабаури, Д. О. Болгарское национальное движение в Македонии и Фракии в 1894-1908 гг. (идеология, програма, практика, политической борьбе). С., 2008 … 121 
8. Даскалов, Г. - Щелиян Щерионов. Гърците по българските земи през XVIII-XIX в. до 1878 г. С., 2008, 622 с. … 125 

 Вести  

9. Василева, М. Международна научна конференция „В търсене на националния идеал“ 139-146 

In memoriam 

10. Почина доц. д-р Йордан Ванчев (27.10.1934 – 17.10.2008) … 147

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024