"Македонски преглед", год. XXXII, 2009, кн. 1-4

05/05/2010

"МАКЕДОНСКИ ПРЕГЛЕД

 Година XXXII, 2009, № 1


 Съдържание

1. Митев, Тр. МНИ трябва да съчетава традициите с адекватна модернизация … 7 
2. Максуел, Ал. Славянският македонски национализъм: от „регионален“ към „етнически“ … 21 

 Актуални изследвания


 Документи, материали и спомени 

7. Марков, Ив. Метохът на Рилския манастир в Неврокоп през Възраждането … 111 

 Наши юбилеи 

8. Македонски преглед. Цочо Билярски на 60 години … 129 

 Рецензии и отзиви 

9. Славов, Сл. - Вътрешната Македоно-одринска революционна организация (1893-1919 г.). Документи на централните ръководни органи (устави, правилници, мемоари, декларации, окръжни, протоколи, наредби, резолюции, писма). Т. 1. Ч. 1-2. С., 2007, 1228 с., Съст. Цочо Билярски, Ива Бурилкова … 135 
10. Рубаха, Яр. - Елжбета Знамеровска-Рак. Федерацията на южните славяни в политиката на България след Втората световна война. Издателство „Неритон“, Институт по история на ПАН, Варшава, 2005, 494 с. … 139 

 Календар 

11. Георгиев, Г. Н. Македония в българския национален календар … 145 

 В памет на... 

12. Гребенаров, Ал. 100 години от рождението на проф. Петър Шапкарев … 163 

 Година XXXII, 2009, № 2 


Съдържание

1. Митев, Тр. Законът за прогресиращото изтощаване на родолюбието сред българското общество …7 
2. Чалгънова, Ел. Поглед върху културно-просветната дейност на Кузман Шапкарев … 39 
3. Славов, Сл. Яне Сандански: в сянката на македонизма или посмъртна драма на един български национален революционер … 59 
4. Христова, Евд. Исторически промени във фонетичната система на горанския говор в Албания … 71 
5. Чолева-Димитрова, А. Относно произхода и значението на някои селищни имена в Петричко … 93 

 Актуални изследвания 

6. Александров, К. Западните Балкани в началото на 2009 г. … 105 

 Документи, материали и спомени 

7. Кременлиев, Ат. Спомени за македонския българин Григор Пенджерков … 117 

 Наши юбилеи 

8. Богданова, Св. Юбилейно за Маргарита Василева … 121 
9. Тюлеков, Д., Г. Бузов. Проф. Илия Манолов на 80 години: никога едно научно поле не може да бъде изчерпано … 133 

 Рецензии и отзиви 

10. Малиновски, А. - Ireny Stawowy-Kawka. pt. Historia Macedonii. Ossolineum, Wroclaw-Warszawa-Krakow, 2000. (Проф. Ирена Ставови-Кавка. История на Македония. Издателство „Оссолинеум“, Вроцлав-Варшава-Краков, 2000) … 139
11. Петров, Ив. - Шкундин, Григорий Давидович. Разделяй и властвуй! Вопрос о сепаратном мире с Болгарией в политике держав Антантм (октябрь 1915 - март 1916 г.). (Разделяй и владей! Въпросът за сепаративния мир с България в политиката на страните от Антантата (октомври 1915 - март 1916 г.). Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, С., 2007, 182 с. … 143 
12. Байчев, Б. - Цонев, Радослав М. Говорът на град Банско. Университетско издателство „Н. Рилски“, Благоевград, 2007 … 145 
13. Парашкевов, П. - Крум Мгаагшов. Неофит Рилски. Личност и време. Университетско издателство „Н. Рилски“, Благоевград, 2007 … 149 

 Вести 

14. Винаров, Ив. Кръгла маса „Демокрация и защита на националните интереси в период на преход: отговорностите на науката и политиката“ … 153 
15. Александров, Г. Учредяване на Читалище „Кузман Шапкарев“ … 157 

Година XXXII, 2009, № 3 

Съдържание

1. Македонски научен институт. Декларация-призив за нова българска политика по отношение на Република Македония … 7 
2. Елдъров, Св. Национализмът и патриотизмът в българската история … 13 
4. Перчеклийски, Л. По-редки словообразувателни типовевот категорията Nomina actionis et resultativa в Мариинското евангелиевот X век (наименования от женски род) … 43 

 Актуални изследвания 


Документи, материали и спомени 

7. Билярски, Ц. В. Из архивното наследство на генерал Александър Протогеров. III. Бележки … 101 

 Наши юбилеи 

 8. Проф. Петър Петров на 85 години … 123 
 9. Митев, Тр. Юбилейно за Дойно Дойнов … 145 

 Рецензии и отзиви 

10. Тюлеков, Д. Л. - Георгиев, Г. Македоно-одринското движение в Кюстендилски окръг (1895-1903). С., 2008, 288 с. … 155 

 Година XXXII, 2009, № 4 

Съдържание

2. Михов, М. За „белите полета“ или размишления за българската историография по македонския въпрос … 27 
3. Жечев, Н. Образователна, литературна и обществена дейност на Кузман Шапкарев … 39 
5. Славов, Сл. Финансирането на ВМОРО от българското правителство след Младотурската революция (1908-1909) … 97 

Документи, материали и спомени 

7. Елдъров, Св. Забравеният юбилей: 150 години от рождението на Александър Александрович Башмаков … 129 

 Наши юбилеи 

8. Елдъров, Св. Отдаденост, последователност и постоянство на историческото поприще. Ст.н.с. дин Тодор Петров на 60 години … 143 

 Рецензии и отзиви 

9. Георгиев, Г. - Ангел Джонев. Македония в железопътната политика на България (1878-1918 г.). Регионален исторически музей „Акад. Йордан Иванов“ - Кюстендил. 2008, 434 с. … 147
10. Геров, Ат. - Lnvpidcov Iipetcag. (Гръцко-български конфликти 1880-1908 г., 4ll страници с приложенията). Автор Спиридон Сфетас, изд. Епикентро, 2008 г. … 152

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024