"Македонски преглед", год. X, 1936, кн. 1-4.

22/01/2015

"Македонски преглед", год. X, 1936, кн. 1-2.

582. Милетич, Л. „Акание" и „пълногласие" в централния родопски говор..., 2630
584. Христов, Г. По-забележителни особености на кукушко-дойранския говор..., 103117
585. Селишчев, А. М. Хаджи Йоаким и язык его книг..., 118142
586. Деляков, К. Народни песни от Костурско..., 143148
587. Милетич, Л. Приказка на костурски говор...., 149151
589. Арнаудов, Н. По-редки думи от неврокопския говор..., 158172
590. Милетич, Л. Седемдесетгодишнината на проф. Любор Нидерле... 173174

Рецензии и книжовни вести

591. Ив. Снегаров - , 1935, 531..., 175188
592. Ст. Романски - Kowalski, T. Les Turcs et la langue turque en Bulgarie du nordest, Krakow, 1933, 28 р..., 188195
593. Л. Милетич - Matecki, M. Cechy balkanskie w jezykach Macedonji, In: Sprawozdania z czynosci a posiedzen PAU, Krakow, 1935, № 2,25 - 27..., 195198
594. Л. Милетич - Matecki, M. Drobiazgi z Macedonji, In: Lud Slowianski, Krakow,1934, 2, 266-287,323-325..., 198201
595. Д. Яранов - Насељя и порекло становништва. Т. 28, Београд, 1935,716 с..., 201205
596. Л. Милетич - Реtroff, T. Les Minorites Nationales en Europe Centrale et Orientale, Paris, 1935, 32 с..., 205208
597. Л. Милетич - Йорданов. В. Народните просветители Кирил и Методий, София, 1935, 32 с. ..., 209210
598. В. Йонова - Нristof, S. Heroes and assasins, New York, 1935, 290 р..., 210213
599. Л. Милетич - Roloff, G. England und die Balkankriege 1912/1913, In: Berliner Monatshefte, 1935, № 12..., 213215
600. Л. Милетич - Мuhlmann, C. Der Eintritt Bulgariens in der Weltkrieg, Herbst 1915, In: Berliner Monatshefte, 1935, № 10,829-844..., 215217
601. Л. Милетич - Неlmreich, E. Ein Nachtrag zu dem serbisch-bulgarischen Abkommen von 1912, In: In: Berliner Monatshefte, 1935, № 12, 1073-1077..., 218
602. Л. Милетич - Vlahov, I. La politica della Russia prima della grande querra. La questione Macedone, In: L'Europa Orientale, Roma, 1935,№ 1-2,79-86..., 218219
603. Л. Милетич - Попруженко. М.Г. и Ст. Романски, Библиографски преглед на славянските кирилски източници за живота и дейността на Кирил и Методий, София, 1935, 68 с..., 219221
604. Д. Яранов - Тиcan, F. Izvestaj o mineralosko-petrografskoj ekskurziji u Juznoj Srbiji, Beograd, 1935, 32 s..., 221
605. Д. Яранов - Тиcan, F. Sijeniti, graniti i desiti od Lojana u Skopskoj Crnoj gori, In: Rad JAZ i Umjetnosti, Zagreb, 1934,29-110..., 222
606. Д. Яранов - Милоеjевић, Б. Црна Прст, Бjеласица и Перистер, Београд, 1934, 39 с..., 222223
607. Л. Милетич - Михов. Н. Населението на Турция и България през XVIII и XIX в. София, Т. 4. 1935,557 с..., 223221
608. Resumes des articles de la Revue..., 229244

Година X, 1936, № 3-4

611. Атанасов, Д. Градовете на приморска Македония (Солун, Лагадина. Кукуш, Сяр)..., 3350
612. Милетич, Л. Проф. А. Белич продължава да изопачава науката..., 5160
613. Мирчев, К. Черковни текстове на разложки говор от средата на миналия век...,  6184
614. Караманов, Вл. От Кукуш до Гумендже (Пътни бележки)..., 85100
616. Томов, Ф. Писма на X. Партений, като Кукушко-Полянски епископ..., 109122
619. Младенов, К. Народни песни от Мегленско..., 141157
620. Младенов, К. Местностни наименования в землищата на две села в Македония..., 158160

Рецензии и книжовни вести

621. Л. Милетич - Роzzi, H. Les Coupables. Documents officiels inedits sur les responsabilites de la Guerre et les dessous de la paix, Paris, 1935, 404 р..., 161178
622. Д. Яранов - Schultze, J. Die neugrichische Kolonisation Ostmakedoniens, In: Geographischer Anzeiger, 1934..., 178181
623. Л. Милетич - Белић, А. Галички дийалекат, Београд, 1935, 351 с..., 181196
624. Л. Миlетич - Младенов, К. Областта Меглен в Македония, София, 1936, 56 с..., 197199
625. Д. Яранов - Радовановић, В. Народна ношња у Мариjoви, Скопље, 1935,154 с..., 199202
626. Л. Милетич - Мирчев, К. Неврокопският говор, София, 1936, 134 с..., 203206
627. Л. Милетич - Наvranek, B. Romansky typ pperfekta ''factum habeo'' a ''casus sum'', ''casum habeo'', v makedonskych dialektech, Brno, 1936..., 206208
628. К. Станишев - Salvini, L. La letteratura bulgara dala liberazione alla prima guerra balcanica 1878-1912, Roma, 1934,203 р..., 209213
629. Л. Милетич - Шатев, П.  Националните малцинства и самоопределението на народите. Трагедията на Балканите, София, 1936, 94 с..., 213216
630. В. Йонова - Vercel, R. Lena, Paris, 1936, 253 р..., 216220
631. В.  Йонова - Doolaard, A. Orient Express. Amsterdam, 1935, 358 р..., 220223
632. В. Йонова - Кϋnelt-Lddihn, E. Uber dem Osten Nacht, Salzburg-Leipzig, 1935, 369 р..., 223224
633. Ив. Леков - Хаджи, М. Сърбохърватско-български речник с кратка сърбохърватска граматика. Пловдив - София, 1936, 736 с..., 224226
634. Л. Милетич - Два любопитни въпроса от българската фонетика. I. ЗA и СА вместо глагола ШТE  в описателната форма за бъдеще време. -В: СпБАН, София, 1936, 139-142..., 226
635. Д. Яранов - . 47,1935,142-160; 5У. 48,1936,211-217..., 227228
636. Л. Милетич - Десетгодишнината на   сп. .Македонски преглед"..., 229230
637. Resumes des articles de la Revue..., 231252

Приложение

638. Съдържание на излезлите 42 книги на списанието..., 137
639. Азбучен показалец на авторите..., 3940
640. Други издания на Македонския научен институт..., 4142

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024