"Македонски преглед", год. XIII, 1942-1943, кн. 1-4.

09/01/2015

Година XIII, 1942, № 1

758. Македонски научен институт. Тържеството на правдата..., 12
762. Стойков, Ст. Към новобългарския вокализъм. Учленителен и слухов характер на самогласката Ъ..., 4252

 Рецензии и книжовни вести

765. А. Андрейчин -  Теодоров-Балан, А. Нова българска граматика. София, 1940, 487 с..., 105116
766. Ив. Снегаров - , 1940,665..., 116125
767. Н. Благоев - Кецкаров, Вл. Войни на българите в Тракия (689-972), София, 1940, 317 с..., 125130
768. Д. Яранов - Константинов, Г. Костурска епопея. Ч. I. Предилинденският период и Илинденското въстание с последиците му до пролетта на 1904 г. и I. Населението в
Костурска околия преди и сега. 2. Носовките и костурските български говори, Пловдив, 1941, 82 + 29 + 12..., 130131
769. Ив. Снегаров - Гласник Скопског научног друштва. Скопjе, Кн. XXI, 1940. 177 с..., 132134
770. Д. Яранов - Гласник Географског друштва. Белград, 1939, Св. XXV, 118 с..., 134137
771. Д. Яранов – on Greek, Thessaloniki, 1939, 3-34..., 137138
772. Д. Яранов – on Greek, 1939, 225-264..., 138139
773. Д. Яранов – on Greek, 1941, 31..., 139140
774. К.М. - Една неизвестна старопечатна книга от автор македонски българин..., 140141
775. Н. Стоянов - Подземните богатства на Македония..., 141142
776. Resumes des articles de la Revue..., 143151

Година XIII, 1942, № 2

779. Динеков, П. Македония в преписката на проф. М. Дринов..., 5284
780. Снегаров, Ив. Един препис на Паисиевата история в Преображенския манастир..., 85124

Рецензии и книжовни вести

781. Ив. Снегаров - Дървингов, П. Море и суша. Морски брегове и хитерланд..., 125126
782. Ив. Снегаров - Дуйчев, Ив. Преписката на папа Инокентий III с българите. - Год. на Истор.- филол. факултет. Т. 38, София, 1942..., 126128
783. Динеков, П. Нови книги за Македония..., 128130
784. Динеков, П. - Обретенов. Н. Спомени за българските въстания, София, 1942, 325 с..., 130132
785. К. Младенов - Чилингиров, Ст. Какво е дал българинът на другите народи, София,  1941..., 132133
786. Д. Яранов – Вraun, M. Die Slaven auf dem Balkan bis zur Befreiung von den turkischen Herrschaft, Leipzig, 1941,264 s..., 134136
787. Д. Яранов – Vasmer, M. Die Slaven in Griechenland. S. – A. aus den Abhandlungen der Preussischen Akademie der Wissenscharten, 1941, 350 s..., 136139
788. Д. Яранов – Lebenraumfragen europӓischer Völker, B. I, Europa, B. II, Europas Koloniale Ergenzungsrӓume, Leipzig, 1941..., 139142
789. К. Мирчев – Rosetti, A. Istoria limbii romane III. Limbile slave meridionale, Bucuresti, 1940, 135 р..., 143146
790. Ив. Дуйчев – on Greek, Thessaloniki, 1939, 46..., 146150
791. К. Младенов – ON GREEK, 1938, 170..., 150153
792. Resumes des articles de la Revue..., 154161

Година XIII, 1943, № 3

794. Думев, В. Воденският говор (I)...,  841

 Рецензии и книжовни вести

799. Ив. Снегаров - Константинов, Г. Стара българска литература. От. св. св. Кирил и Методий до Паисий Хилендарски, София, 1942, 179 с..., 101107
800. Ив. Снегаров - Койчев, Д. Край Охрида син. Пътни бележки и приключения, София, 1942..., 108109

Година XIII, 1943, № 4

809. Думев, В. Воденският говор   (II)..., 3587
811. Мирчев, К. Писма на Гоце Делчев..., 130152

Рецензии  и  книжовни  вести

812. Ив. Снегаров - Станишев, Н. Кратка история на българите от най-стари времена до днес, София, 1942, 252 с..., 153157
813. Ст. Стойков - Мирчев, К Сръбската наука за езика на македонските българи, София, 1943,86 с..., 158165
814. Д. Крънджалов - Известия на Българския археологически институт. София, 1943, Т.ХIV, 392 с..., 165169
815. М. - Списание „Беломорски преглед", София, 1942,479 с 170171
816. К. Младенов - Цонев, В. История на българския език. Обща част, Т. I, София, 1940, (II издание), 467 с..., 171
817. К. Младенов - Каракостов, Ст. Македонски възрожденци - исторически и литературни образи, София, 1943,124 с..., 172173
818. К. Мирчев – Petrovici, E. Daco-slava, -In: Dacoromania, Bucuresti, 1943, 45 р..., 173176
819. Д. Яранов - Германия и Югозападна Европа. 1. Zeck, H. Die deutsche Wirtschaft und Sϋdosteuropa, Leipzig , 1939, 102 s .
2. Blum, O. Der Sϋdosten verkehrspolitisch betrechtet, Berlin, 1941, 94 s.;
3. Leibrook, O. Der Sϋdosten Grossdeutschland und das neue Europa, Berlin, 1941, 354 s..., 176179
820. Д. Яранов – Fauendienst, W. Jugoslawiens Weg zum Abgrund, Berlin, 1941, 147 s..., 179181
821. Д. Яранов – Вauer, H. Ein Vielvolkerstaat zerbricht. Werden und Vergehen Jugoslawiens, Berlin, 1941, 129 s..., 182
822. Resumes des articles de la Revue…, 183188

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024