"Македонски преглед", год. XII, 1940-1941, кн. 1-4.

08/01/2015

"Македонски преглед", год. XII, 1940, кн. 1.

701. Снегаров, Ив. Към историята на Охридската архиепископия - Патриаршия..., 141
703. Мирчев, К. Глаголните форми БЪ и БЪШЕ в развоя на българския език..., 6379

Рецензии

706. Ив. Снегаров - Казасов, Д. Днешна Югославия, София, 1937,166..., 113121
707. Ив. Снегаров - Михайлов, Л. От Черно море до Триглав, София, 1939, 330 с..., 121124
709. Ив. Снегаров - Македонските славяни са българи. Свидетелства и документи, София, 1940, 120 с..., 128
710. К. Младенов - Thessaloniki, 1933, 321…, 129130
711. Ив. Снегаров - Пенaков, Ив. Предпоставки за ромъно-българско сближение. София, 1939, 80 с..., 130133
712. Ив. Снегаров - Петрова, С. Из моите спомени. Т. II. Стефан Стамболов, София, 1939, 179 с..., 133137
713. Вести от Института..., 139147
714. Résume des articles de la Revue…, 148160

                                         "Македонски преглед", год. ХII, 1940, № 2

715. Снегаров, Ив. Към историята на Охридската архиепископия-патриаршия (II) ..., 126
716. Трифонов, Ю. Сръбско-българска безюсова редакция в старата книжнина на южните славяни..., 2755
718. Караманов, Вл. Спомени от последните дни в Кукуш през 1913 г. (II)..., 7793

Рецензии и книжовни вести

720. Ив. Снегаров - Арнаудов, М. Екзарх Йосиф и българската културна борба след създаването на Екзархията (1870-1915), София, 1940, 666 с..., 109116
721. Л. Динев - Яранов, Д. Беломорска Тракия и Приморска Македония. Географски очерк, София, 1938, 139 с..., 117119
722. Д. Яранов – Schultze, J. Neugrichenland. Eine  Landeskunde Ostmakedoniens und Westthrakiens mit besonderer Berucksichtigung der Geomorphologie, Kolonistensiedlung und Wirtschaftsgeographie, 1937, 441 s…, 119129
723. Ив. Снегаров – Beaulieux, L. Des noms de famille en bulgare, -In : Revue des Etudes slaves, Paris, 1939, Т. XIX, № 1-2,17-39..., 129132
724. К. Мирчев - Румънски отзив за книгата „Галички диjалекат" от проф. А. Белич..., 132134
725. Ив. Дуйчев – Xanalatos, D. Beitrӓge zur Wirtschafts und Sozialgeschihte Makedoniens im Mittelalter, hauptsӓchlich auf Grund der Briefe des Erzbischofs Theophylaktos von Achrida, Mϋnchen, 1937, 144-152..., 134143
726. Résumés des articles de la Revue…, 144152

                                                "Македонски преглед", год. ХII, 1940, № 3

728. Мирчев, К. Към разчитането на българския текст на Данииловия четириезичник..., 3642
730. Благоев, Н. Държавните преврати в България във втората половина на VIII в..., 5161
731. Димитров, Д. Медалионът като надгробен паметник в долината на Средна Струма през римската епоха..., 6282
733. Чилингиров, Ст. Документи за Скопската и Нишката епархия (II)..., 109124

Рецензии и книжовни вести

734. К. Мирчев – Романски, Ст. Любомир Милетич, човек, учен, учител и общественик, София, 1940, 84 с..., 125126
735. Ив. Снегаров – Лотоцкый, О. Автокефалiя; Т. II. Нарис iсториii автокефальних церков. Варшава, 1938,550 с..., 126130
736. Ив. Снегаров - Йоцов, Д. Русия и България (вчера, днес и утре). Дипломатически студии, София, 1940..., 130133
737. Ив. Снегаров - Динеков. П. Софийски книжовници през XVI в. I. Поп Пею, София, 1939,124 с... 133135
738. Н. Благоев - Гълъбов, Г. Османотурски извори за българската история. София. Св. I, 1938,69 с..., 135136
739. Д. Иванов - Велчев, В. Константин-Кирил и Методий в старобългарската книжнина. Първо българско царство, София, 1939, 167 с..., 137140
740. Д. В. – Russo, J. Macedonica (osservationi sulla linqua e L’etnografia degli antichi Macedoni).  –In: Ephemeris Dacoromana, 1938, 105-232..., 140
741. К. Младенов - Нурижан, Ж. Приятели на България, София, 1940, 399 с..., 140142
742. Д. Яранов – Масedonien. Leber und Gestalt einer Landschaft, Berlin, 1940, 240 s..., 142145
743. Résumes des articles de la Revue..., 146153

                                             "Македонски преглед", год. ХII, 1941, № 4

746. Мирчев, К. Гръцко-български разговорници и речници през XIX в. и тяхното значение за проучванията на българския език..., 3454

Рецензии и книжовни вести

748. Ив. Снегаров - Златарски, В. История на българската държава през средните векове, Т. III, Второ българско царство. България при Асеневци, София, 1940, 637 с..., 95107
749. Ив. Снегаров - Фичев, Ив. Балканската война 1912-1913, София, 488 с..., 107112
750. Хр. Вакарелски - Етнологиjа. Часопис Етнолошког друштва у Скопљу, Св. 1-3, 1940..., 112116
751. Д. Яранов – Разбойников, Ан. Обезбългаряването на Западна Тракия (1919-1924), София, 1940,132 с..., 116118
752.  Д. Яранов - Соrsi, E . La Macedonia e la questione macedone, -In : Geopolitica, 1940, № 11,481- 485..., 118-119
753. К. Мирчев – Вarbulescu, I. Die paleographischen und orthographischen Einflϋsse des Westzyrillischen auf des Ostzyrillische bei den Rumӓnen, -In : Sϋdostforschungen, 1940, №1,33-45..., 119121
754. Д. Яранов – Jовановић, J. Jyжна Србиjа од краjа  XVIII века до ослобођења, Белград, 1939, 186 с..., 122124
755. Д. Яранов – Рhilippson, A. Das Byzantinische Reich als geographische Erscheinung, Leiden, 1939, 214 s..., 129135
757. Диплом на проф. X Кох, почетен член на Македонския научен институт..., 136

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024