"Македонски преглед", год. III, 1927, кн. 1-4.

07/01/2015

Година III, 1927, № 1

157. Романски, Ст. Мними остатъци от краесловен ер в един български говор в Македония..., 2332
161. Рачев, И. Народописни материали от Гевгелийско. Свадбени обичаи..., 105116

Рецензии   и   книжовни     вести

162. Ст. Романски - Wijk,М. O stosunkah pokrewienstwa miedzy jezykami poludniowo-slowianskiem. - In: Prace filologiczne. Warszawa, 1926, t. XI, 94 - 112..., 117123
163. В. Бeшевлиев -  Аtinа, 1925, 39..., 123130
164. Г. Гeнeв - Алтънов. Ив. Източният въпрос и Нова Турция с особен оглед към интересите на България. София, 1926. 519 с..., 130140
165. Ст. Романски - Steinmetz, S. Die Nationӓlitaten in Europa. Ergӓnzungshӓft, in zur Zeitschrift der Gesellschaft fϋr Erdkunde zu Berlin, Berlin 1927, 67 s..., 140145
166. Ст. Романски - Маноjловiђ. К. Свадбени обичаjи у Галичнику. В: Гласник Етнографског музejа у Београду. Београд. 1926, № 1, 84 - 93..., 145148
167.  Л. Милетич - Wendel, Н. Аus der Welt der Sϋdslawen. Веrlin, 1926, 282  s..., 148154
168. Resumes des articles de la Revue..., 155171

Година III, 1927, № 2 

171. Стоянов-Вълканов, К. Последствия за Вселенската църква от покръщението на българите и подчинението им под Византия ..., 6292
172. Рачев, Н. Народописни материали от Гевгелийско /с. Смоквица/..., 93109
173. Завоев, П. Лена Банджорка /Битов разказ/..., 110120

 Рецензии и книжовни вести

174. Л. Милетич - Jena, I. Макеdonien. Landschafts und Kulturbilder. Jenа,1927, 250 s...., 121131 175. П. Мутафчиев - Jorgа, N. Formes byzantines et realites balkaniques. Bucarest-Paris, 1922, 190 р..., 138149 
176. Ст. Романски - Rappaport, A. Au pays des martyrs. Imperessions et souvenirs d'un ancien Consul General d'Autriche-Hongrie en Масedoine (1904-1909). Раris, 1927, 137 р..., 150162 
177. П. Ников - Киселков, В. Житието на св. Теодосий Търновски като исторически паметник. София, 1926, 1-11+ 32 с..., 162166 
178. Ив. Панаков - Тilеа, V. Aktiunes diplomatica a Romaniei (IX. 1919-III.1920), Sibiu, 1926, 250 р..., 166178 
179. Resumes des articles de la Revue..., 179193 

Година III, 1927, № 3 

180. Благоев, Н. Поражение и пленяване на цар Роман..., 114
182. Завоев, П. Град Щип. Минало и просвета до революционните борби..., 35—66
183. Генов, Г. Народностните малцинства..., 6798
184. Рачев, Н. Народописни материали от Гевгелийско. Лазарски песни..., 99112

Рецензии и книжовни вести 

186. Л. Милетич - Роgorelov, V. О narodnosti ароstolov slavianstva. - In: Вratislava,1927, 2, 183-193..., 120123
187. Л. Милетич - Снегаров, Ив. Българският първоучител св. Климент Охридски. Живот и дейност, София, 1927, 115 с..., 123130
188. Ст. Романски - Diculesсu, С. Еlementele vechi grecesti din limba romana. Dacoromania. Buletinul ''Muzeului limbei rumane'' An. IV. Cluj, 1927,394-516 р..., 130137
189. Г. Баждаров - L'Etablissement des refugies en Grece. Avec 67 illustrations, une carte d'etablissement des refugies ruraux et urbains et une carte ethnographique de la Macedoine, Geneve, 1926, 233 р..., 138144
190. Г. Стрезов - Friedman, S. Le probleme des minorites ethniques et sa solution par l'autonomie et la personnification. Раris 1927, 189 р..., 144149
191. Л. Милетич - Сурин, Н. Тиквеш-Морихово. Спомени. София. 1927, 30 с..., 147149
192. Л. Милетич - Лавров, П.А. Сборник Верковича I. Народнья песни македонских болгар. - В: Сборник отделения русскаго язька и словесности. Петроград, 1920, 354 с..., 149150
193. Л. Милетич - A Handbook of Macedonia and surrounding territories. Geographical Section of the Naval intelligence Division, Naval Staff, Admiralty. London, 1915, 524 p..., 151
195. Resumes des articles de la Revue ..., 157172 

Година III, 1927, № 4 

197. Благоев, Н. Царувал ли е Аарон братът на цар Самуил, и кога?..., 1526
200. Lamouche, L. La question Macedoine..., 5988
201. Рачeв, Н. Народни песни от Гевгелийско..., 89102

Рецензии и книжовни вести

202. Л. Милетич - Мутафчиев. П. Българи и ромъни в историята на дунавските земи. София, 1927, 248 с..., 103111 
203. Ст. Романски - Moutaftchiev, P. Dobrotic-Dobrotica et la Dobrudza. Revue des etudes slaves, Paris, 1927,Т. VII,1 -2, 27-41 р..., 111114 
204. Ст. Романски - Стамболски, Хр. Автобиография, дневници и спомени. Т. I (1852-1868), 442 с; Т. I (1868-1877). София, 1927, 699 с..., 114123 
205. Л. Милетич - Grivec, E. О narodnosti slovanskych apostoluv, Bratislava, 1927, 3-4, 510-511 р..., 123126 
206. Б. Йоцов - Попруженко, М.Г. Синодикът на цар Борил. София, 1928, СLXXIX, 96 с..., 126135 
207. Б. Йоцов - Vopicka, K. Taje Balkanu, Praha, 1928, 307 р..., 135144 
208. Ст. Романски - Diels, P. Die Inschrift des Caren Samuel, Archiv f. sl. Philologie, Т. 41,1927,316 s..., 144146 
209. Л. Милетич - Пандалeев-Орманджиев. Ив. Георги Кондолов и дейността му в Странджанското въстание. Бургас, 1927, 120 с..., 146 
210. Л. Милетич - Slonski, St. Jagic o kwestji macedonskiej, In: Prace filologiczne, Т. ХI,1927, 462-464 р..., 147 
211. Л. Милетич - Хърватски отзив за мнението на В. Ягич за Македония - В: Nova Revija, g. VI, kn. 3-4, 1927..., 147 
212. Л. Милетич - Проф. Г. Вайганд за писмата на Ягичa - В: Balkan-Archiv, III, 1927..., 148 213. Г. Баждаров - Константин Стоянов-Вълканов..., 148 
214. Resumes des articles de la Revue ..., 149166


0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024