"Македонски преглед", год. V, 1929, кн. 1-4.

12/02/2015

Година V, 1929, № 1    

264. Снегаров, Ив. Руски опити за предотвратяване и (в)дигане на схизмата..., 1-44
265. Трифонов, Ю. Зависимост на молдавската църква от охридската в половината на XV в..., 45-70
266. Славейков, Р. Из дейността.на руските жандармерийски офицери в Македония през 1904 г 71-116
267. Златарски, В. Как са писали македонците преди 115 години..., 117-120
268. Милетич, Л. П. Н. Милюков и България (По случай седемдесетгодишнината на П. Н. Милюков)..., 121-128

 Рецензии   и   книжовни   вести

269. Ст. Романски - Цвиjиђева књига. В: Српска књижевна задруга, коло XXX, № 201, Београд, 1927, XXXV .131 с..., 129-132
270. Ст. Романски  - Constante, C. Romanli din valea Timocului si a Moravei, In: Revista Pindului - Macedoniei si a Timocului. Bucuresti, 1929, 3-30..., 132-134
271. Л. Милетич - Аnсеl, J. Les Balkans face a l'Italie. Avec une karte, Раris, 1928,126 р..., 134-140
272. Ст. Романски - Denkwϋrdigkeiten des Marschalls Izzet Pascha. Leipzig, 1927, 309 s..., 141-143
273. Б. Йоцов - Ваtowski, h. KROLESTWO SERBOW. CHORWATOW I SLOWIENCOW, IN: RUCH SLOWIANSKI, LWOW,1928..., 143-146
274. Л. Милетич - Константинов, С. Германското предложение за границите на О. Н. относно защитата на малцинствата. - В: Закон и право, №4, 1929..., 146-147
275. М. Романска - Чужди писатели за населението на Македония. Михов, Н. Населението на Турция и България през XVIII и XIX в. Т. III София.1928, 486 с..., 148-164
276. Resume des articles de la Revue..., 165-184

Година V, 1929, № 2 

277. Снегаров, Ив. Руски опити за предотвратяване и (в)дигане на схизмата..., 1-32 
280. Селищев, А. М. Един протест на българите в Битоля от 1876 година..., 85-89 

Рецензии и книжовни вести 

283. П. Мутафчиев - Баласчев, Г. Българите през последните десетгодишнини на десетия век. Ч. I. София. 1929, 84, с..., 111-119 
284. Вл. Алексиев - M..., N. Atina, 1929,103..., 119-129 
285. Вл. Алексиев - Кадлец. К. Првобитно словенско право през X века. Београд, 1924, 130 с..., 129-132 
286. Л. Милетич - Pingaud, A. Question de Macedoine, In: Larousse Mensuelillustre, Paris, №267, 1929, 111-112..., 133 - 136 
287. Л. Милетич - Rаndi, O. I popoli Balcanici. Roma, 1929,178 р...., 136-142 
288. Ст. Романски - Bjelovucic, N. Etnografske granice Slovenaca, Hrvata, Srba i Bugara, Zagreb, 1929, 26..., 142-145 
289. Л. Милетич - Мърквичка. Ив. България в образи. Ч. I. София. 1929, IV + XLVIII..., 145-146 290. М. Романски - Чужди писатели за населението в Македония. Михов, Н. Населението на Турция и България през XVIII и XIX в. Т. III, София, 1929, 486 с..., 147-169 
291. Resume des articles de la Revue..., 171 - 195

Година V, 1929, № 3 

292. Снегаров, Ив. Положението на охридската църква от падането на Охрид под турците (1394 г.) до 1557 г..., 1-26 
293. Державин, Н. С. К вопросу о литературной деятельности Климента Величского..., 27-44 294. Снегаров, Ив. Към въпроса за зависимостта на молдавската църква от охридската през XV век...., 45-62 
298. Милетич, Л. Едно простонародно писмо по крушевски говор..., 83-87 

Езикови и народописни материали 

300. Рачев, В. ''Бекяр ходил сто години". Народна песен по битолско наречие..., 93-94
301. Деляков, К. Народни песни от Костурско..., 95-100

 Рецензии и книжовни вести 

302. Л. Милетич - Тошев. А. Балканските войни. Т. I. Предисторията и причини. София. 1929, 436 с..., 101-111 
303. Л. Милетич - Gentizion, Р. Mustapha Kemal ou l'Orient en marche, Раris, 1929, 350 р..., 119-126 
304. М. Романска - Pernot, M. Balkans nouveaux, Раris, 1929, 250 р..., 126 - 128 
305. Вл. Алексиев - Тарановски. Г. Увод у историj у словенских права. Београд. 1923, 208 с...q 128-130 
306. Ст. Романски - Bulder aus der Dobrudscha (1916-1918). Herausgegeben von der Deutschen Etappen-Verwaltung in der Dobrudscha in einem Verlag, Constanza , 1918, 333 р..., 131-132 
307. Л. Милетич - Сборник Илинден (1903-1929). Книга VII, София. 1929, 104 с..., 133-135 
308. Л. Милетич - Караманов. Вл. Кукуш и околията му и българското управление в тях през войните 1912-1913 г. Кюстендил, 1929,76 с..., 135-136 
309. Л. Милетич - Документи за противобългарските действия на сръбските и на гръцките власти в Македония през 1912-1913 г. София. 1929, 293 с..., 136-137 
310. М. Романска - Чужди писатели за населението на Добруджа и Моравско. Михов, Н. Населението на Турция и България през XVIII и XIX в. Т. 1-111. София, 1915-1929 г..., 138- 152 
311. Resumes des articles de la Revue.., 153-178 

Година V, 1929, № 4 

312. Снегаров, Ив. Положението на охридската църква от падането на Охрид под турците (1394 г.) до 1557 г..., 1-26 
313. Селищев, А. О преселении македонских болгар в Россию и греко-болгарский спор в Битольской и Охридской областях (Из консульских донесений 1861-1874 г.)..., 27-45 
317. Деляков, К. Народни песни от Костурско..., 109-112 

Рецензии и книжовни вести 

318. М. Попруженко - Селищев. А. М. Полог и его болгарское население. Исторически*, зтнографические и диалектологические очерки северозападной Македоний. София. 1929, 439 с..., 113-115
319. Б. Петков - Stupp, К. La situation juridique des Macedoniens en Yougoslavie, Paris, 1929, 139 р..., 116-121 
320. Л. Милетич - Кожухаров. К. Източният въпрос и България (1875- 1890). Дипломатически студии, София, 1929, 446 с..., 121-125

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024