"Македонски преглед", год. IV, 1928, кн. 1-4.

11/02/2015

Година IV, 1928, № 1

215. Алексиев, Вл. Принос към византийско-българските правни отношения. Еклогата с оглед на завещанието..., 130

Народописни материали

218. Романски, Ст. Две приказки от Солунско из неиздадената сбирка на Ст. Веркович..., 139148

Рецензии и книжовни вести

219. Л. Милетич - Bidlo, J. Dejiny slovanstva, Ргаhа, 1927, 292, р..., 149157
220. Б. Йоцов - Slavik, J. Ruska politika na Balkane ve svetle novych pramenu. - In: Slovansky Prehled, Ргаhа, 1927..., 157167
221. Ст. Романски - Пак за македонските ромъни..., 167174
222. В. Бeшевлиев - Към въпроса за т.н. "адмиратив" в българския език..., 174177
223. Resume des articles de la Revue..., 179198

Година IV, 1928, № 2

225. Алексиев, Вл. Принос към византийско-българските правни отношения. Еклогата с оглед към завещанието..., 2364

 Рецензии  и  книжовни вести

228. П. Мутафчиев - Dvornik, F. La vie de saint Gregoire le Decapolite et les Slaves macedoniens au IX siecle. Раris, 1926, 91 р..., 141154
229. Ст. Романски - Walfisch, F. Der Atem des Balkans. Vom Leben und Sterben des Balkanmenschen. Leipzig, 1928, 191 s..., 155158
230. Л. Милетич - Jorga, N. La Roumanie, les Balkans et l'Europe Centrale. In: L'Esprit international, Раris, 6, 1928..., 158161
231. Л. Милетич - Doffein, F. Mazedonien. Eriebnisse und Beobachtungen eines Naturfarschers im Gefolge des deutschen Heeres, Jena, 1921, 592 s..., 161165
232. Ст. Рoмански - Раpahagi, Т. Images d'ethnographie roumaine (daco-rumaine et aroumaine) T. 1, 1928, 173 р..., 165167
233. Л. Милетич - Hielscher, K. Jugoslavien, Slavonien, Kroatien, Dalmatien, Montenegro, Herzegovina, Bosnien, Serbien. Berlin, 1926,192 р...., 168170
234. Л. Милетич-Букурещанева - Талев, Т. Усилни години, Роман. Ч. 1. В дрезгавината на утрото. София, 1928, 173 с..., 170171
235. Л. Милетич-Букурещанева - Три сбирки македонски разкази. 1. Джеров, Н. На юг. София, 1928, 9 с.; 2. Велянов. Кр. Милко Ралин, Бойко. В бури. София. 1926, 156 с., 3. Искров. К. Ножът. Книга 1. София, 1926, 156 с..., 171173
236. Излезли брошури по въпроса за правата на българските малцинства..., 173
237. Resume des article de la Revue..., 175192

Година IV, 1928, № 3

238. Кожухаров, К. От Цариградската конференция до руско-турската война 1877 г. Дипломатическа студия..., 156
242. Милетич, Л. Изявление на македонската емиграция до славянския събор в София, 1910 г..., 105109

Народописни материали

243. Романски, Ст. Български песни с гръцко писмо от Македония из архива на Веркович..., 110153

Рецензии  и  книжовни  вести

244. Л. Милетич - Lamouche, L. Quinze ans d'histoire balkanique (1904-1918), Раris, 1928, 234 р..., 155162
245. Л. Милетич - Speltanzon, C. La Questione d'Oriente. Vinti e vincitori nei Balcani. Milano, 1926,369 р..., 162169
246. Л. Милетич - Scipcovensky, M. Bulgaria. Riesumazioni storiche e considerazioni politiche ed economico-finaziarie dai 670 al 1927, Milano 1927, 350 р..., 170173
247. Вл. Алексиев - Мakedonia, 1926, 130..., 173178
248. Б. Бешевлиев - Аtina, 1928, 171-187..., 178180
249. Resume des articles de la Revue..., 181202

Година IV, 1928, № 4

250. Мутафчиев, П. Произходът на Асеневци..., 142
251. Трифонов, Ю. Отношенията на сръбската ипекска църква към охридската в началото на турското владичество..., 4378
252. Попруженко, М. Г. България в трудовете на Т. И. Успенски..., 7998
253. Милетич, Л. Един документ на руската политика спрямо Македония /1879 г/..., 99106

Народописни  материали

254. Романски, Ст. Български приказки с гръцко писмо от Македония из архива на Веркович..., 107120

Рецензии и книжовни вести 

255. П. Мутафчиев - Анастасиjeвиђ, Д. Хипотеза о ''Западноj Бугарскоj", 1927, 11. с..., 121129
256. Ст. Романски - Селищев, А.М. Заметки по зтнографии и диалектологии Македонии. Помяник монастыря Трескавца. В: Сборник в честь А. И. Соболевского. Ленинград, 1928, 314-317..., 129132 
257. Ст. Романски - Randl, O. La Jugoslavia, Roma, 1925, 582 р..., 132134 
258. Л. Милетич - Slivensky, Iv. La Bulgarie depuis le traite de Berlin et de la paix dans les Balkans, Раris, 1927, 222 р...., 135138 
259. Л. Милетич - Тhе Масеdonain Question. Iп: Еигореan Economic and Political Survey. Раris 5, 1928,149-164..., 138142 
260. В. Вeлчев - Македония в един французки роман: Margueritte, V. Le betail humain, Раris,1928, 305 р..., 142145 
261. Л. Милетич - Kuba, L. Pisne makedonske. S uplymi puvodnimi texty a ceskymi preklady Jana Hudce. Spev a klavir. Ргаha, 1928, 80 p..., 145146 
262. Л. Милетич - Български народни шевици. Ч. 2. Югозападна България и Македония. София, 1928,15, XXX..., 147148 
263. Resume des articles la Revue..., 149170

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024