"Македонски преглед", год. XXVIII, 2005, кн. 1-4.

23/05/2014

Година XXVIII, 2005, № 1 

2. Кочев, Ив. Историята в стихове … 19 
3. Любенова-Бакалова, М. Историографията за „македонския език“ 1945-2001 г. … 33 

Документи, материали и спомени 

6. Николов, Ст. Непубликуваният мемоар на Венизелос до крал Константин от края на януари 1915 г . … 97 
7. Кременлиев, Ат. Войводата Георги Кременлията … 103 
8. Асиова, Б. Песенен спомен за Балканската война … 113 

Рецензии 

9. Динчев, К. Л. - Лефтер Спиров. Български народни песни и обичаи от село Горно Броди, Сярско. Благоевград. 2004, 104 с. … 119 
10. Тюлеков, Д. Л. - Валентин Китанов. Принос към дипломатическата история на България. Григор Начович и българо-турското споразумение от 1904 г. Документален сборник. С., 2004, 544 с. … 122 
11. Попов, Ж. - Marian Tutui. (Manakia Bros or the Moving Balkans) Bucureshti, 2004, 103 p., 27 ilus. … 127 
12. Кайчев, H. - Teresa Carpenter. Miss Stone Affair. America's First Modern Hostage Crisis. Simon & Shuster, NY, 2003, 242 p. … 131 

In memoriam 

13. Македонски научен институт. Напусна ни един голям българин - проф. Димитър Галев … 135 

Година XXVIII, 2005, № 2

1. Пенчев, Г. Международноправна защита на река Места (екологоправни аспекти) … 7 
2. Загоров, Ив. Виртуалната Титославия и Бранковата идея за паметник на Тито в Скопие … 23
3. Герасимов, Й. Дейността на Македоно-одринското дружество в гр. Фердинанд (дн. Монтана) … 29 
4. Георгиев, Г. Н. Непубликувани документи за дейността на Яне Сандански в Дупница … 39
5. Гоцев, Сл. Никола Спасов Малешевски - виден деец на ВМОРО (По случай 155 г. от рождението му и 60 г. от неговата смърт) … 49 

Документи, материали и спомени 

6. Кременлиев, Ат. Klaus Schrameyer. Makedonien: das neue Gesetz iiber die territoriale Organisation und das Referendum von 7. November 2004. Sudosteurope Mitteilungen, 2005, 1. (Клаус Шрамайер. Новият закон за териториалното устройство и Референдумът от 7 ноември 2004 г. в Р Македония. „Югоизточна Европа“, 2005, №1) … 67 

Рецензии 

8. Александрова, Т. - Стайков, Валентин. За българския книжовен език през Възраждането - научни факти и псевдонаучни тези. Македонски научен институт. София, 2003, 117 с. … 77 
9. Стоянова, В. - Елдъров, Светлозар. Православието на война. Българската православна църква и войните на България 1877-1945. С., 2004, 336 с. … 83 
10. Димитров, Т. - Попов, Жеко. Румъния и българският национален въпрос (Македония и Добруджа) 1903-1913 г. С., 2004, 317 с. … 88 
11. Славкова, Ем. Б. Маджаров, Панайот. Свято съзаклятие. С., 1998; Въстанието в Одринско 1903. С., 2004, 496 с. … 92 

Вести 

12. Велева, Фл. Българската гимназия в Солун - 125 години по-късно … 95 
13. Тюлеков, Д. Л. Научна конференция по повод 90 години от смъртта на Яне Сандански … 98 14. Македонски научен институт. Отчетно-изборно събрание на Македонския научен институт – София и на Филиала на МНИ в Благоевград … 101 

Библиография 

15. Радоева, Сн. Македоно-одринската организация в Княжество България, Върховният комитет и освободителното движение в Македония и Одринска Тракия (1895-1912 г.) … 105 

Година XXVIII, 2005, № 3 

3. Янев, Ив. Д. Македония и българо-италианските отношения 1941-1943 г. … 57 
5. Ангелов, Вл. Сведенията за българите и българските земи в „Историята“ на Лаоник Халкокондил … 91 
6. Кочев, Ив. За някои основни понятия в лингвогеографията (с оглед членението на българския езиков Изток и Запад) … 117 
7. Маринска, Р. Падежни форми в девесилския говор … 127 

Документи, материали и спомени 


Рецензии 

9. Трайков, В. - The Salonica Theatre of Operations and the Outcome of the Great War. Thessaloniki, 2004, VIII, 446 p. (Солунският оперативен театър и последиците му за голямата война. Солун, 2004, VIII, 446 с.) … 167 
10. Митев, Тр. - Хаджийски, Иван. Видни дупничани през XX в. Стопански дейци, архитекти и строители. Дупница, 2004, 1020 с. … 168 
11. Трайков, В. - Historical Yearbook. Vol. I. 2004. Bucharest, 2005, 256 p. (Romanian Academy. “Nicolae lorga“ History Institute). (Исторически годишник. T. I. 2004. Букурещ. 2005, 256 c. Румънска академия. Институт за история „Николае Йорга“) … 171 

Година XXVIII, 2005, № 4

1. Иванова-Мирчева, Д. Седемдесетгодишният юбилей на проф. д-р Иван Юстинианов Кочев … 7 
2. Гоцев, Д. Проф. д-р Иван Кочев, заместник-председател на МНИ - половинвековна научна и народополезна дейност … 19 
3. Кочева, А. Библиография на трудовете на проф. д-р Иван Юстинианов Кочев … 31 
4. Керемидчиева, Сл. За диалектните граници и границите на диалектните явления … 49 
5. Каневска-Николова, Ел. Типологични сходства и различия при членуването на имената в родопските и в македонските говори … 63 
6. Цонев, Р. Исторически промени във вокализма на град Банско … 83 

Документи, материали и спомени 

7. Георгиев, В. Документи за финансовата дейност на Македонската революционна организация … 97 
8. Кайчев, Н. Разговор на Иван Михайлов с хърватския политик Марко Дошен … 115 

Рецензии 

10. Трайков, В. - Great Serbia. Truth, Misconceptions, Abuses. Papers presented at the International Scientific Meeting held in the Serbian Academy of Sciences and Arts, Belgrade, October 24-26, 2002. Belgrade, 1. Велика Сърбия. Истина, погрешни мнения, злоупотреби. Доклади, изнесени на международната научна конференция, състояла се в Сръбската академия на науките и изкуствата на 24-26 октомври в Белград 2004, 274 с., 24 карти) … 131 
11. Г. Н. Георгиев - Елдъров, Светлозар. Генерал Иван Цончев (1859-1910). Биография на два живота. С., 2003, 163 с. … 141 

Вести 

12. Велева, Ф. Научна конференция „Сто години от Рилския конгрес на ВМОРО. История и съвременност“ … 147 
13. Македонски преглед. Среща с руски учени … 154 

In memoriam 

14. Почина проф. д-р Владимир Волков (1930-2005) … 157 
15. Почина проф. Антони Гиза (ноември 2005) … 158

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024