"Македонски преглед", год. II, 1926, кн. 1-4.

20/06/2013

Година II, 1926, № 1

98. Романски, Ст. Ромъните между Тимок и Морава..., 3368
99. Мушмов, Н. Охридските монетарници..., 6976
100. Алтънов, Ив. България и тракийският въпрос пред конференцията в Лозана..., 77106

 Рецензии  и  книжовни  вести

102. Л. Милетич - Веneš, Е. Slovanstvi а Slovane zа valky а ро vaiсе... In: Ргoblemу slovensке роlitiку. IX. SLOV. Ргеhled, 1926,3-4,169-208..., 119132
103. Ив. Георгов - Duparс. Р. La рrotection des monorites de race, de langue et de religion. Еtudе de droit de gens. Раris, 1922, 369 р..., 132140
104. Г. Стрeзов - Frangoudis, S. L'Hellenismе еn luttе еntre l' Оrient et l'Occident. Арреl аux nations liberales. Аthenes, 1925, 300 р..., 140149
105. Л. Милетич  - Vasov, I. Cuorе bulgarо. Novelle selecte. Rоmа, 1925, 121 р..., 149150
106. Л. Милетич - Завоев, П. Моите стари съседи. Разкази. София, 1924. 84 с..., 150152
107. Л. Милетич - Охрид в снимки. Първа серия. София, 1926, 15 сн...., 152153
108. Л. Милетич - Милков, Д. Атлас Св. св. Кирил и Методий. Виена, 1925, 102 с..., 153154
109. Л. Милетич -  Георги Палашев..., 154
110. Resumes des articles de la Revue ..., 155166

Година II, 1926, № 2

111. Златарски, В.Н. Западната българска държава до провъзгласяването на Самуила за цар..., 134
113. Миятев, Кр. Църквата при с. Водоча..., 4957
115. Странски, Ив. Гъстотата на населението в Македонската военно-инспекционна област през 1916 г..., 7685

Езикови     и     народописни     материали

118. Милетич, Л. Свадбени обичаи в Ениджевардарско..., 107109
119. Стоилов, А.П. Пословици от гр. Охрид..., 109111
120. Романски, Ст. Образци от македонски говори в едно сръбско издание..., 112116

Рецензии     и     книжовни       вести

121. Ст. Романски - Скопље и Jyжна Србиjа. Београд, 1925, 224 с..., 117124
122. B. Цeнев - Ивковиђ.М. Акцентни системи српско-македонских говора. - В: Южнословенски филолог. Београд, 1924, № 2, 254-271; № 4, 46 - 71..., 125129
123. Ив. Георгов - Vandervelde, Е. Les Ваlkans еt lа раiх. Вruxelles, 1925, 96 р..., 129134
124. А. Милетич — Иванов, Й. Произход на цар Самуиловия род. В: Сб. в чест на проф. Васил Н. Златарски. София, 1925. 55-62..., 135140
125. И. Мушмов - Regling, К. Lychidos, еine neue Mϋnzstatte in Illyrien.  - In: Zeitschrift fϋr Numismatik, ХХХV,1924, 4, 225 s..., 140141
126. Л. Милетич - По въпроса за произхода на името ''Охрид''..., 142146
127.  Resumes des articles de la Revue..., 147160

Година II, 1926, № 3


Рецензии   и   книжовни     вести

132. Ст. Романски - Weigand, G. Dег Аdmirativ im Bulgarischen. - Iп: Ваlkan-Аrchiv Fortsetzung des Jahresberichtes des Instituts fϋr rumanische Sprache.1 Ваnd, Leipzig, 150-152..., 143145
133. Ст. Романски - Руссeт. Ал. Карта на сегашная България, Фракия, Македония и на принадлежащите земли. Страсбург, 1843..., 145147
134. Л. Милетич - Dragomir, S. Vlachi i Morlacii. Studiu din istoria romanismului balcanic. Сluj, 1923, 134 р..., 147148
135. Ив. Георгов - Lansing,R. Тhе Рeасе Negotiations. А реrsonal паrrative. Boston-New York, 1921, 328 р..., 149156
137. Л. Милетич - Grabowski.Т. Вulgariа po ргеwraciе (1923-1926). - Iп: Ргeglеd Politiczny. Warszawа,1926, Т.IV, 2-3, 66-91..., 157158
138. Ст. Романски - Сборник за народни умотворения и народопис. София, 1926, № ХХХVI. Български, арумънски и албански фолклор, 344 с..., 158160
139. Resumes des articles de la Revue..., 161176

Година II, 1926, № 4

141. Хаджов, Ив. Константин Миладинов и Г. С. Раковски..., 6578

Рецензии и книжовни  вести

145. Ст. Романски - Marguiles, А. Historischе Grundlagen der sϋdslavischen Sprachgliederung . - Iп: Аrchiv fϋr slav. Phil, 1926,40,197-222..., 128134
146. Ст. Романски - Тодоров-Хиндалов. Вл. Принос към българската история. Видинското въстание през 1850 г. Новооткрити документи. - В: Год. на Софийската нар. библиотека. София, 1926, 64 с..., 134137
148. Л. Милетич - Македонски. М. Материали за историята на гр. Криворечка-Паланка. Спомени. София. 1925, 78 с..., 143146
149. Л. Милетич - Константинов. Н. Родна Тракия. Спомени, речи и статии в 68 образа. София, 1925, 253 с..., 146
150. Л. Милетич - Gabe. P. La question de la Dobroudja dans son essence. Sofiа, 1925, 96 р...,147
151 Л. Милетич - Lа Масеdoinе sous lа domination serbe et les droits des minorites, Sofiа, 1926, 36 р..., 148
152. Л. Милетич - Милетич, Л. Македонският въпрос в конгреса на Унията за Обществото на народите. София, 1926, 31 с..., 149
153. Л. Милетич - La question macedonienne et L'Union internationale des associattions pour la Societe des Nations, Sofiа, 1926, 64 р..., 149150
155. Resumes des articles de la Revue..., 153168

Назад към година I                                Напред към година III

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024