"Македонски преглед", год. XXIV, 2001, кн. 1-4.

28/05/2014


Година XXIV2001, № 1 

2. Кочев, Ив. Речникът на Н. Геров и скопската лексикална норма … 15 
3. Тюлеков, Д. Дейността на македонската парламентарна група в XXII и XXIII обикновено народно събрание (1927-1934 г.) … 23 
5. Василева, Л. Хетероними със значение кълвач в българските говори в Македония … 61 

Рецензии 

6. Даскалов, Г. – Нови ветрове в скопската историография с антибългарски привкус. Кочов, С. Идеолошкиот активизам над македонците под Грција, Скопје, 2000, 91 с. … 69 
7. Германов, Ст. – Старите „нови“ идеи на македонизма. Македонский вопрос в документах Коминтерна. Часть I: 1923-1925, Часть II: 1923-1925. Съст. Ленина Жила, Владо Поповски, Скопие, 1999, 1600 с. … 83 
8. Мичев, Д. – Най-новата история на Македония през кривото огледало на македонизма. Миноски, М. Aвнојска Jyгославија и македонското национално прашане (1943-1946), Скопје, 2000, 398 с. … 91 
9. Кяeва, Ел. – Вачева-Хотeва, М. Керемидчиев. Говорът на село Зарово, Солунско. С., 2000, 480 с. … 105 
10. Кочев, Ив. – Важен труд по българознание. Николов, Ив. Българинът в мен. С., 2000 г. … 109 

 Вести 

11. VI Световен конгрес за научни изследвания на Централна и Източна Европа (29 юли-3 август 2000 г. Тампере, Финландия) … 117 
12. Шаламанов, Бл. Съдържание на „Македонски преглед“ (списание за наука, литература и обществен живот), год. XIV-XXIII (1991-2000) … 119 

 In memoriam 

13. Проф. Добрин Дечев Мичев (1929-2001) … 158
              

Година XXIV, 2001, № 2 

2. Тренчев, Г. Георги Чолаков и националноосвободителните борби в Разложко в периода 1876-1878 г. … 33 
3. Костадинов, К. Македонският въпрос в българо-югославските политически отношения (1963-1967) … 53 
6. Христова, Евд. Бъдеще време в миналото и бъдеще предварително време в миналото в един български диалект в Р Албания … 103 

Документи, материали и спомени 

7. Панайотов, В. За народността на монах Калистрат Зографски … 109 
8. Георгиев, Г. Н. Записки на мичман Тодор Христов Саев за противоречията в Македоно-одринското освободително движение (ноември 1900 – юни 1901 г.) … 115 
9. Топалов, К. Новооткрито писмо на Йордан Чкатров от 1930 г. до члена на ЦК на ВМРО Страхил Развигоров … 131 

 Рецензии 

11. Хаджиниколов, В. - Опит за написване на етнография на Македония. Етнологиjа на македонците. Cкопje, 1996, 340 с. … 145 
12. Николов, Г. Н. - Нова книга за историята на средновековна Македония. Хр. Димитров. Македония през средновековието. С., 2001 … 157 
13. Трайков, В. - Интересна гръцка книга, посветена на косовския конфликт. Косово и албанските населения на Балканите. Състав. Василиос Контис, Елевтерия Манта. Увод Василиос Контис. Солун, Институт за проучване на Балканския полуостров (ИМХА), 2000, 470 с. (ИМХА №275) … 163 Вести 
14. Дашева, К. Отчетно-изборни събрания … 169 

Година XXIV, 2001, № 3 

1. Гоцев, Д. За последните събития в Македония… 5 
2. Р Македония между мира и вихъра на войната (Писмо на интелектуалци от Р Македония до Франсоа Леотар, Джеймс Пердю и Ханс ван дер Штуп от 30 юли 2001 г.) … 9 
3. Митев, Тр. Професор Стефан Панаретов и издигане равнището на пробългарското лоби в САЩ през Първата световна война… 13 
5. Тасев, Хр. Участие на местното население в Кресненско-Разложкото въстание … 63 
6. Трайкова, В. Тайната мисия на Мелас в Кожани (Един малко известен епизод от зараждането на андартското движение) … 75 
7. Керемидчиева, Сл. Към етимологията на названието на обичая сурва и производните му … 91 

Документи, материали и спомени 

8. Германов, Ст. Опити за македонизация на Пиринския край … 97 

Рецензии 

9. Тюлеков, Д. - Как се прави кариера под чадъра на македонизма. Цветковска, Надежда. Македонското прашане во Југословенскиот парламент мегу двете светски војни. Скопје, 2000, 228 с. … 127 
10. Добрев, Ив. - Единство в българското езиково разнообразие и разнообразие в единството. Български диалектен атлас. Обобщаващ том. Ч. I-III. Фонетика. Акцентология. Лексика. 538 стр., с 368 цветни карти. Книгоиздателска къща „Труд “. С., 2001 … 131 

Вести 

11. Бечев, Д. Македония - Македонци: Променящи се контексти в променящите се Балкани (конференция, организирана от Института за славянски и източноевропейски изследвания (Лондон) …133 
12. Трайков, В. Честване на 24 май 2001 г. в Солун … 142 

Година XXIV, 2001, № 4 

7. Бело, Р. Деминутивният модел със суфикс -ща в балканските езици ... 111 

 Документи, материали и спомени 

8. Тренчев, В. Още за приписката на поп Коста Савов Чилев и за идването на Васил Левски в Разлог … 139 

Рецензии 

9. Василева, М. - В света на митичното наследство. Речник на народната митолопф на македонците. Ред. Танас Вражиновски. Прилеп - Cкопje, 2000, с. 471 … 144 

Вести 

10. Трайков, В. Българско-турска научна конференция … 149 
12. Георгиев, Г. Н. Паметна плоча в чест на Рилския конгрес на ВМРО .... 155

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024