"Македонски преглед", год. XXII, 1999, кн. 1-4

30/10/2011

Година XXII, 1999, №1

1. Поздравително писмо на Йордан Соколов – председател на Народното събрание, по случай 75 години от създаването на Македонския научен институт... 5–6

Документи и материали


Събития, личности и спомени

11. Митев, Тр. Един достоен юбилей. Проф. Добрин Мичев на 70 години... 109–116

Рецензии

12. Д. Мичев – Георги Димитров. Дневник (9 март 1933–6 февруари 1949). София, 1997, 803 с. ... 117–128
13. В. Трайкова – Οι απαρχέζ του Μακεδονικού αγώνα (1903–1904). Θεσσαλονίκη, 1996, 312 σ.      ... 129137
14. М. Лилков – Osterreichische Osthefte. Heft 1/2. Juhrgang 40, Wien, 1998, 479 S. ... 138–144
15. А. Първанов и Б. Младенов – Giza. A. Panstwa Bałkańskie wobec kwestii Maceilonskiei w Latach 1878–1918. Szchecin, 1998, 206 p. ... 145–148

Вести

16. Германов, Ст. 75 години от създаването на Македонския научен институт... 149–151
17. Тренчев, Г. Научна конференция „120 години Кресненско–Разложко въстание“... 152–153
18. Тараков, Т. Научна конференция в гр. Петрич... 154–156
19. Тасев, Хр. Юбилейни тържества в гр. Кресна... 156–159

Година XXII, 1999, № 2


Документи и материали

9. Иванович, Бр. Има ли черногорски език?... 137–140

Рецензии

10. В. Хаджиниколов – Йончев, Д. България и Беломорието. София, 1993. 198 с. ... 141–149
11. М. Витанова – Ново издание на „Веда Словена“... 150–154
12. В. Трайков – Μακεδονία καί Θράκη (1941–1944). Θεσσαλονίκη, 1998, 390 σ. ... 155–159

Година XXII, 1999, №3

1. Кочев, Ив. Крахът на съвременната българска политология по македонския въпрос ... 5–10
5. Дюлгерова. Н. Австрийската дипломация в Македония през 50–60 години на XIX век... 67–76
7. Керемидчиева, Сл. и М. Вачева. Съвременни застъпници на старобългарската гласна Ъ1 в говора на с. Зарово, Солунско... 89–98
8. Мирчева, Е. Протоевангелието на ап. Яков в един ръкописен сборник от 1871 г. от с. Годлево, Разложко... 99–118
9. Кочева, А. Родителен падеж при отрицание в българските говори (върху фолклорен материал)... 19–124
Събития, личности и спомени

Рецензии

12. В. Хаджиниколов – Извори за българската етнография. Етнография на Македония. София. 1998. 437 с. ... 145–148
13. Ив. Дуриданов – Die EURO–slawischen Kulturleziehungen. – Die Slawischen Sprachen. B. 60, 1999q Salzburg, 263 S. ... 148–155
14. Д. Митев – Попов, Ж. Бурният живот на Димитър Петков. София. 1998. 198 с. ... 156–159

Година XXII, 1999, №4

1. Гоцев, Д. 78–и конгрес на Македонските патриотични организации... 5–8
2. Митев, Тр. Македонската патриотична организация в САЩ, Канада и Австралия... 9–36
7. Христова, Евд. Български диалектен текст от Албания... 139–140
8. Кочева–Лефеджиева, А. Деепричастните облици и старите именни падежни форми в български език... 141–148
9. Юстинианов, И. Нова широкомащабна сърбизация се провежда в Р Македония... 149–150

Рецензии

10. В. Трайков – Χαζηβασιλείου. Ε. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος, ηελληνοτουρκική προσέγγιση καί το πρόβλημα της ασφαλείας στά Βαλκάνια (1928–1931). Θεσσαλονίκη, 1999, 130 σ. ... 151–153

11. Ал. Гребенаров – Македонский вопрос в документах Коминтерна. Т. I, ч. I, 1923–1925, Скопje, 1999, 848 с. ... 154–159

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024