"Македонски преглед", год. I, 1924, кн. 1-6.

26/06/2013


''МАКЕДОНСКИ ПРЕГЛЕД"

(списание за наука, литература и обществен живот

Година I, 1924, № 1

8. Стоянов-Вълканов, К. Славянофилството на Луи Леже и Македония..., 6269

Рецензии

16. Les articles de la Revue en resumes en français..., 140155
17. Бeлежка по Основаването на Македонския научен институт. Устав на Македонския научен институт. Списък на действителните членове - основатели на Македонския научен институт..., 156164

Година I, 1924, № 2

18. Златарски, В.Н. Към историята на манастира ''Св. Наум" в Македония..., 113
21. Думев, В. Из спомените на две учителки в Македония..., 5266
22. Стоилов, А.П. Един документ по църковната борба в с. Долен /Неврокопско/..., 6770
23.Чилев, П. Едно писмо на Константин Миладинов до архимандрит Хрисант... 7173
24. Деянов, К. Български народни песни от Костурско..., 7484
27. Коцев, Хр. Страници из спомените ми..., 123142

Рецензии и научни вести 

28. Л. Милетич - Vaillant, А. Les раrles dе Nivicа еt dе Тurija (Масеdoin оссidentalе) - In: Revuе des еtudes slaves. Т. 4. Раris, 1924, 53-6..., 143147
30. К. Дренчидов - Goebel, Е. Еinе gеоlogische Kartierung im mazedonisch - albainischen Grenzgeblet beiderselts des Ochrida-Sees - In: Berichte ϋber die Verhandlungen der Sechsichen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig. Math-Phys. Кl. 71. Ваnd, 1919, 257-276..., 158161
31. Les articles dе lа Revuе en resume еn français..., 164180

Година I, 1924, № 3 

34. Милетич, Л. Към фреските на манастира "Св. Наум"..., 2938
35. Мушмов, Н.А. Монетите на Филипа II Македонски..., 3950
36. Шишманов, И.Д. Кузман Шапкарев и Марин Дринов..., 5180
37. Стоянов-Вълканов, К. Европейски пътешественици на Балканския полуостров през време на Френската революция ..., 8190
38. Думев, В. Из спомените на две учителки в Македония..., 91102

Езикови и народописни материали 

39. Милетич, Л. Бугари и гъркомани /По говора на с. Баровица - Ениджевардарско/..., 103106
40. Кузов, А. Народни приказки и песни по Костурския говор..., 106109
41. Деямов, К. Народни песни от Костурско /с. Смърдеш. Загоричане и Нестрам/..., 110

Рецензии и книжовни вести 

43. Л. Милетич - Ivanov, J. Un раrler bulgare аrchaique.- In: Revuе des еtudes slavs, Т. II, Раris, 1922, 86-103..., 119121
44. Л. Милетич - Meillet, А. еt A. Vaillant, Grammaire dе lа lаnguе serbo-croatе. Рaris, 1924, 302 р..., 121123
46. С. Маринов - Веlle, Е. Lа Масedoine еt Les Масedoniens. Раris, 1922, 303 р..., 142149
47. Ст. Романски - Трайчев, Г. Македонска библиотека. София, 1923. № 1 Мариово, 40 с; № 2 Дойран и неговото езеро 52 с.; № 3-5 Преспа, 92 с. ..., 149150
48. Л. Милeтич - Едно свидетелство от ХVI в. за българите в Охрид ..., 150151
51. Les articles de la Revue en resumes..., 155179

ГОДИНА I, 1924, № 4 

52. Мутафчиев, П. Сръбското разширение в Македония през средните векове..., 126

Езикови и народописни материали

 57. Снегаров, Ив. Книжовни опити на охридско наречие с гръцко писмо..., 6784
58. Кацаров, Г. Народни песни от Мариово..., 8593
59. Делякев, К. Народни песни от Костурско /с. Нестрам, Смърдеш/..., 9394

 Рецензи и книжовни вести 

 60. А. 60. Л. Милетич — Селищев, А.М. Очерки по македонской диалектологии, Т. 1, Казан, 1918, 284 с..., 95100
61. К. Стоянов-Вълканов - Снегаров, Ив. Историята на Охридската архиескопия /от основаването й до завладяването на Балканския полуостров от турците/ София, 1924, 348 с..., 100104
62. Л. Милетич - Погорелов, В.А. Даниловият Четириезичник. - В: Сб. БАН. 1925, № 11, 1-48..., 104108
63. Л.П. Стоилов — Сис, Вл. Кореспонденция на д-р Константин Йос. Иречек с Марин Дринов. - В: Год. НБ в София, 1924, 121 - 281..., 108115
64. Л. Милетич - Sis, V. Novy Ваlkan, Рraha,1924, 229 s..., 115122
65. Ст. Романски - Belitch, A. La Macedoine. Paris-Barcelone, 1919, 278 р..., 122139
66. Ив. Георгев - Nasa Juzna Srbija, В: ''Нова Европа", кн.X,№11, Zagreb, 1924..., 139152
67. М. Арнаудов - Gennе. А, Тraite comaparatif des Nationalites. Т. II, Раris, 1922, 228 р..., 152164
68. Ст. Романски - Slovansky Prehled. 1914-1924, Рraha, 1925, 408 s..., 164166
69. Les articles des le Revue en resumes 

 Година I, 1924, № 5 - 6 

71. Мушмов, Н.А. Наколни жилища на Охридското езеро при гр. Струга..., 1822 
72. Снегаров, Ив. Жития на народни светии писани на охридско наречие с гръцко писмо..., 2334 
73. Lamouche, L. La Масеdoinе an temps des Turcs...35-46 Ламуш, П. Македония през време на турското владичество..., 4759 
77. Думев, В. Из спомените на две учителки в Македония..., 127150 

Езикови и народописни материали 

78. Кацаров, Г. Народописни материали от Морихово..., 151165 
79. Дедяков, К. Народни песни от Костурско..., 165167 
80. Шанов, В. Хороводни песни, които се пеят в с. Смърдеш, Костурско..., 167141 

Рецензии и книжовни вести 

81. Ст. Романски - Wijk, N. Zur Grепzе zwischen dem Оst-und Wsetbulgarischen.- Iп: Archiv fϋr slav Philologie. В.39, 3-4, 1925, 212-216..., 169172 
82. B. Цeнeв - Ћepиђ, В. Некољко питања о диjалектима у Jужноj Србиjи. В: Гласник Скопског ученог друштва. Скопjе, 1925, 1-33..., 173186 
83. Л. Милетич - Kϋnzi-Jizersky, R. Ustuр Вulharsка dо svetovе valkу.- In: Slovenskу Рrehled, Рrahа, 1925,5-6,345-358..., 187190 
84. Л. Милетич - Wendel,Н. Von Маrburg bis Моnastir.- In: Кгеuz und quer dirch den slawischen Sϋden. Frankfurt а. М., 1922, 1-126..., 190200 
85. В. Алексиев - Tsouderous, Е. Lе геlеvеmеnt есоnomiquе de la Grece (La Grece есоnomiquе). Paris, 1920,280 р..., 200203 
86. Л. Милетич - Wendel,Н. Dег Каmpf dег sϋdslawen um Freiheit und Еinhelt. Frankfurt а. М.,1925, 793 s...., 203220 
87. Ст. Романски - Denis, Е. Du Vardar a la Sotcha. Раris, 1923,349 р..., 220223 
88. Л. Милетич - Frарра, J-J. Макedoniа. Souvenirs d'un officier de liaison en Orient. Раris, 1921, 283 р..., 223225 
89. Л. Милетич - Сотbе, Е. lа ргоtection des minorites. - In: Вiblioteque Universelle et Revue de Geneve, 1925, 1772-1786..., 225228 
90. Л. Милетич - Сvijiс, J. Ваlкаnsке otazky. Ргаhа, 1924, 143 р..., 228229 
91. Л. Милетич - Нова латинска писменост за македонските българи под Гърция. 1925, 40..., 229232 
92. Л. Милетич - Чужди писатели за македонските българи в XIX в. Михов, Н. Населението в Турция и България през XVIII и XIX в. София, Т.1. 1915, 483 c; Т. II, 1924, 332 с..., 233257 
93. Л. Милетич - Шестдесетгодишнината на проф. Любор Нидерле ..., 257258 
94. Г. Кулишев - Професор Никола Милев..., 258259 
95. А.П.Стоилов - Перикли Чилев..., 259260 
96. Resumes des articles de la Revue..., 261278

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024