"Македонски преглед", год. I, 1924, кн. 1-6.

сряда, 26 юни 2013 г.


''МАКЕДОНСКИ ПРЕГЛЕД"

(списание за наука, литература и обществен живот

Година I, 1924, № 1

8. Стоянов-Вълканов, К. Славянофилството на Луи Леже и Македония..., 6269

Рецензии

16. Les articles de la Revue en resumes en français..., 140155
17. Бeлежка по Основаването на Македонския научен институт. Устав на Македонския научен институт. Списък на действителните членове - основатели на Македонския научен институт..., 156164

Година I, 1924, № 2

18. Златарски, В.Н. Към историята на манастира ''Св. Наум" в Македония..., 113
21. Думев, В. Из спомените на две учителки в Македония..., 5266
22. Стоилов, А.П. Един документ по църковната борба в с. Долен /Неврокопско/..., 6770
23.Чилев, П. Едно писмо на Константин Миладинов до архимандрит Хрисант... 7173
24. Деянов, К. Български народни песни от Костурско..., 7484
27. Коцев, Хр. Страници из спомените ми..., 123142

Рецензии и научни вести 

28. Л. Милетич - Vaillant, А. Les раrles dе Nivicа еt dе Тurija (Масеdoin оссidentalе) - In: Revuе des еtudes slaves. Т. 4. Раris, 1924, 53-6..., 143147
30. К. Дренчидов - Goebel, Е. Еinе gеоlogische Kartierung im mazedonisch - albainischen Grenzgeblet beiderselts des Ochrida-Sees - In: Berichte ϋber die Verhandlungen der Sechsichen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig. Math-Phys. Кl. 71. Ваnd, 1919, 257-276..., 158161
31. Les articles dе lа Revuе en resume еn français..., 164180

Година I, 1924, № 3 

34. Милетич, Л. Към фреските на манастира "Св. Наум"..., 2938
35. Мушмов, Н.А. Монетите на Филипа II Македонски..., 3950
36. Шишманов, И.Д. Кузман Шапкарев и Марин Дринов..., 5180
37. Стоянов-Вълканов, К. Европейски пътешественици на Балканския полуостров през време на Френската революция ..., 8190
38. Думев, В. Из спомените на две учителки в Македония..., 91102

Езикови и народописни материали 

39. Милетич, Л. Бугари и гъркомани /По говора на с. Баровица - Ениджевардарско/..., 103106
40. Кузов, А. Народни приказки и песни по Костурския говор..., 106109
41. Деямов, К. Народни песни от Костурско /с. Смърдеш. Загоричане и Нестрам/..., 110

Рецензии и книжовни вести 

43. Л. Милетич - Ivanov, J. Un раrler bulgare аrchaique.- In: Revuе des еtudes slavs, Т. II, Раris, 1922, 86-103..., 119121
44. Л. Милетич - Meillet, А. еt A. Vaillant, Grammaire dе lа lаnguе serbo-croatе. Рaris, 1924, 302 р..., 121123
46. С. Маринов - Веlle, Е. Lа Масedoine еt Les Масedoniens. Раris, 1922, 303 р..., 142149
47. Ст. Романски - Трайчев, Г. Македонска библиотека. София, 1923. № 1 Мариово, 40 с; № 2 Дойран и неговото езеро 52 с.; № 3-5 Преспа, 92 с. ..., 149150
48. Л. Милeтич - Едно свидетелство от ХVI в. за българите в Охрид ..., 150151
51. Les articles de la Revue en resumes..., 155179

ГОДИНА I, 1924, № 4 

52. Мутафчиев, П. Сръбското разширение в Македония през средните векове..., 126

Езикови и народописни материали

 57. Снегаров, Ив. Книжовни опити на охридско наречие с гръцко писмо..., 6784
58. Кацаров, Г. Народни песни от Мариово..., 8593
59. Делякев, К. Народни песни от Костурско /с. Нестрам, Смърдеш/..., 9394

 Рецензи и книжовни вести 

 60. А. 60. Л. Милетич — Селищев, А.М. Очерки по македонской диалектологии, Т. 1, Казан, 1918, 284 с..., 95100
61. К. Стоянов-Вълканов - Снегаров, Ив. Историята на Охридската архиескопия /от основаването й до завладяването на Балканския полуостров от турците/ София, 1924, 348 с..., 100104
62. Л. Милетич - Погорелов, В.А. Даниловият Четириезичник. - В: Сб. БАН. 1925, № 11, 1-48..., 104108
63. Л.П. Стоилов — Сис, Вл. Кореспонденция на д-р Константин Йос. Иречек с Марин Дринов. - В: Год. НБ в София, 1924, 121 - 281..., 108115
64. Л. Милетич - Sis, V. Novy Ваlkan, Рraha,1924, 229 s..., 115122
65. Ст. Романски - Belitch, A. La Macedoine. Paris-Barcelone, 1919, 278 р..., 122139
66. Ив. Георгев - Nasa Juzna Srbija, В: ''Нова Европа", кн.X,№11, Zagreb, 1924..., 139152
67. М. Арнаудов - Gennе. А, Тraite comaparatif des Nationalites. Т. II, Раris, 1922, 228 р..., 152164
68. Ст. Романски - Slovansky Prehled. 1914-1924, Рraha, 1925, 408 s..., 164166
69. Les articles des le Revue en resumes 

 Година I, 1924, № 5 - 6 

70. Снегаров, Ив. Византийски свидетелства от XI, XII и XIII в. за българския характер на Македония..., 117
71. Мушмов, Н.А. Наколни жилища на Охридското езеро при гр. Струга..., 1822 
72. Снегаров, Ив. Жития на народни светии писани на охридско наречие с гръцко писмо..., 2334 
73. Lamouche, L. La Масеdoinе an temps des Turcs...35-46 Ламуш, П. Македония през време на турското владичество..., 4759 
76. Ников, П. Австрийски консули в Турция за българите в Македония..., 97126 
77. Думев, В. Из спомените на две учителки в Македония..., 127150 

Езикови и народописни материали 

78. Кацаров, Г. Народописни материали от Морихово..., 151165 
79. Дедяков, К. Народни песни от Костурско..., 165167 
80. Шанов, В. Хороводни песни, които се пеят в с. Смърдеш, Костурско..., 167141 

Рецензии и книжовни вести 

81. Ст. Романски - Wijk, N. Zur Grепzе zwischen dem Оst-und Wsetbulgarischen.- Iп: Archiv fϋr slav Philologie. В.39, 3-4, 1925, 212-216..., 169172 
82. B. Цeнeв - Ћepиђ, В. Некољко питања о диjалектима у Jужноj Србиjи. В: Гласник Скопског ученог друштва. Скопjе, 1925, 1-33..., 173186 
83. Л. Милетич - Kϋnzi-Jizersky, R. Ustuр Вulharsка dо svetovе valkу.- In: Slovenskу Рrehled, Рrahа, 1925,5-6,345-358..., 187190 
84. Л. Милетич - Wendel,Н. Von Маrburg bis Моnastir.- In: Кгеuz und quer dirch den slawischen Sϋden. Frankfurt а. М., 1922, 1-126..., 190200 
85. В. Алексиев - Tsouderous, Е. Lе геlеvеmеnt есоnomiquе de la Grece (La Grece есоnomiquе). Paris, 1920,280 р..., 200203 
86. Л. Милетич - Wendel,Н. Dег Каmpf dег sϋdslawen um Freiheit und Еinhelt. Frankfurt а. М.,1925, 793 s...., 203220 
87. Ст. Романски - Denis, Е. Du Vardar a la Sotcha. Раris, 1923,349 р..., 220223 
88. Л. Милетич - Frарра, J-J. Макedoniа. Souvenirs d'un officier de liaison en Orient. Раris, 1921, 283 р..., 223225 
89. Л. Милетич - Сотbе, Е. lа ргоtection des minorites. - In: Вiblioteque Universelle et Revue de Geneve, 1925, 1772-1786..., 225228 
90. Л. Милетич - Сvijiс, J. Ваlкаnsке otazky. Ргаhа, 1924, 143 р..., 228229 
91. Л. Милетич - Нова латинска писменост за македонските българи под Гърция. 1925, 40..., 229232 
92. Л. Милетич - Чужди писатели за македонските българи в XIX в. Михов, Н. Населението в Турция и България през XVIII и XIX в. София, Т.1. 1915, 483 c; Т. II, 1924, 332 с..., 233257 
93. Л. Милетич - Шестдесетгодишнината на проф. Любор Нидерле ..., 257258 
94. Г. Кулишев - Професор Никола Милев..., 258259 
95. А.П.Стоилов - Перикли Чилев..., 259260 
96. Resumes des articles de la Revue..., 261278

0 коментара:

Публикуване на коментар

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2018