"Македонски преглед", год. XIX, 1996, кн. 1-4.

събота, 2 януари 2016 г.

Година XIX, 1996, № 1

1. Хаджиниколов, В. Национално самоопределение, етническо самосъзнание и „македонска нация“ (Част II)..., 5–34
2. Райков, Д. Балканските проучвания на Ами Буе..., 35–56
3. Кочева, А. Форми за родителен притежателен падеж в българския език...57–62
4. Бурбига, В. А. Македонският въпрос в кореспонденцията на руската дипломация (1893–1900) – по материали на консулствата в Солун и Битоля...63–80

Документи, материали и мемоари

6. Дуриданов, Ив. Академик Любомир Милетич и Димитър Иванов..., 97–106

Научен живот

9. Кочев, Ив. XIV Залцбургски славистични разговори..., 155–156
10. Манолева, Авг. Научна конференция в памет на чл.–кор. проф. Кирил Мирчев..., 156–164
11. Димитрова, М. и Вл. Кърпачев. „Език, род, памет“ – научна конференция в памет на чл.–кор. проф. Кирил Мирчев...165–170
12. Тюлеков, Д. 130 години от създаването на неврокопското читалище...171–172

Рецензии, отзиви и книгопис

13. П. Шапкарев – Иванов, Й. Македония и Одринско. Статистика на населението от 1873 г. София, 1995, 225 с. ..., 173–175

Година XIX, 1996, № 2

2. Мичев, Д. Националноосвободителното движение на македонските българи (19 май 1934–1941)..., 27–68
3. Ангелов, Д. Българската народност до наши дни (формиране, същност и историческа съдба)..., 69–88
5. Кювлиева–Мишайкова, В. Оригинални лексикографски идеи на Йордан Хаджиконстантинов–Джинот..., 101–110

Документи, мемоари и материали

7. Шапкарев, П. Личното участие на Георги Димитров при вземане на решение за разтуряне на Македонския научен институт и София – 1947 година..., 121–128
8. Меламед, А. Георги Я. Икономов – деец на българското културно–национално възраждане..., 129–140
11. Младенов, Ив. Теодор Траянов в развитието на българския символизъм (Част I)..., 175–191

Година XIX, 1996, № 3

1. Мичев, Д.; Гоцев, Д. и Тр. Митев. Иван Михайлов и националноосвободителното движение на македонските българи..., 5–60
2. Кочев, Ив. Три години народополезна дейност на Македонския научен институт – София..., 61–88
3. Илиева, Л. Световното значение на езиковедските приноси на проф. д–р Иван Георгов..., 89–102
4. Александрова, М. Етнолингвистичното състояние в Македония в края на миналия и началото на нашия век през погледа на немския учен Густав Вайганд..., 103–114
6. Ангелов, В. За македонисткия период на вестник „Пиринско дело“ (1944–1948)..., 141–150
7. Младенов, Ив. Теодор Траянов в развитието на българския символизъм (Част II)..., 151–160

Документи, материали и мемоари

8. Сирков, Л. Предложенията на един британски дипломат на Балканите през декември 1918 г. относно границите на България в Македония..., 167–174

Вести

9. Тренчев, Г. „ Родови четения“ – Благоевград..., 175–176

Рецензии, отзиви и книгопис

10. П. Шапкарев – Георгиев. В. и Cт. Трифонов. Българите в Македония и Тракия (1879–1912). Т. I, 1994, 437 с.; Т. II, 1995, 551 с.; Т. III , 1995, 813 с. ..., 177–182
11. Трайков, В. Дружество за македонски проучвания в Солун и неговото периодично издание „Македоника“ – Т. 29, 484 с. ..., 183–186

In memorium

12. Шапкарев, П. Тома Малечков почина..., 187–191

Година XIX, 1996, № 4

1. Трайков, В. Безсмъртният Даме Груев (1871–1906)..., 5–26
2. Мичев, Д. Антибългарската пропаганда на Скопие – 1995 година..., 27–42
3. Кочев, Ив. За така наречения „помашки език“ в Гърция..., 43–60
4. Кяева, Ел. Словообразувателните типове с наставка – шише в българските говори на Мизия, Тракия и Македония..., 61–74
5. Павлова, M. Националноосвободителното движение в Македония и българо–италианските отношения (1902–1903)..., 75–100

Документи, материали и мемоари

6. Билярски, Ц. и И. Бурилкова. Писма от дейци на Върховния македонски комитет и на българските Македоно–Одрински революционни комитети в архива на д–р Константин Стоилов (1895–1898)..., 101–128

Вести

7. Германов, Ст. Научна конференция, посветена на 100–годишнината от рождението на Иван Михайлов..., 129–132
8. Тюлеков, Д. Научна конференция „120 години от Априлското въстание“..., 133–136

Рецензии, отзиви и книгопис

9. В. Хаджиниколов – Петров, М. Националноосвободителното движение в Западните покрайнини (1919–1934). София, 1995, 200 с. ..., 137–148
11. В. Трайков – Κολίοπουλου I. Λεπλασια φρονηματων. Θεσσαλονίκη, Т. I, 1994, 288 σ.; Т. II, 1995, 358 σ. ..., 149 –154
12. Ел. Хаджиниколова – Български проблеми в сп. „Исторjски часопис“ (т. 60–61)..., 155–158
13. .In memoriam – Коста Г. Църнушанов (1903–10.X. 1996)..., 159

0 коментара:

Публикуване на коментар

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2021