"Македонски преглед", год. XIX, 1996, кн. 1-4.

събота, 2 януари 2016 г.

Година XIX, 1996, № 1

1. Хаджиниколов, В. Национално самоопределение, етническо самосъзнание и „македонска нация“ (Част II)..., 5–34
2. Райков, Д. Балканските проучвания на Ами Буе..., 35–56
3. Кочева, А. Форми за родителен притежателен падеж в българския език...57–62
4. Бурбига, В. А. Македонският въпрос в кореспонденцията на руската дипломация (1893–1900) – по материали на консулствата в Солун и Битоля...63–80

Документи, материали и мемоари

6. Дуриданов, Ив. Академик Любомир Милетич и Димитър Иванов..., 97–106

Научен живот

9. Кочев, Ив. XIV Залцбургски славистични разговори..., 155–156
10. Манолева, Авг. Научна конференция в памет на чл.–кор. проф. Кирил Мирчев..., 156–164
11. Димитрова, М. и Вл. Кърпачев. „Език, род, памет“ – научна конференция в памет на чл.–кор. проф. Кирил Мирчев...165–170
12. Тюлеков, Д. 130 години от създаването на неврокопското читалище...171–172

Рецензии, отзиви и книгопис

13. П. Шапкарев – Иванов, Й. Македония и Одринско. Статистика на населението от 1873 г. София, 1995, 225 с. ..., 173–175

Година XIX, 1996, № 2

2. Мичев, Д. Националноосвободителното движение на македонските българи (19 май 1934–1941)..., 27–68
3. Ангелов, Д. Българската народност до наши дни (формиране, същност и историческа съдба)..., 69–88
5. Кювлиева–Мишайкова, В. Оригинални лексикографски идеи на Йордан Хаджиконстантинов–Джинот..., 101–110

Документи, мемоари и материали

7. Шапкарев, П. Личното участие на Георги Димитров при вземане на решение за разтуряне на Македонския научен институт и София – 1947 година..., 121–128
8. Меламед, А. Георги Я. Икономов – деец на българското културно–национално възраждане..., 129–140
11. Младенов, Ив. Теодор Траянов в развитието на българския символизъм (Част I)..., 175–191

Година XIX, 1996, № 3

1. Мичев, Д.; Гоцев, Д. и Тр. Митев. Иван Михайлов и националноосвободителното движение на македонските българи..., 5–60
2. Кочев, Ив. Три години народополезна дейност на Македонския научен институт – София..., 61–88
3. Илиева, Л. Световното значение на езиковедските приноси на проф. д–р Иван Георгов..., 89–102
4. Александрова, М. Етнолингвистичното състояние в Македония в края на миналия и началото на нашия век през погледа на немския учен Густав Вайганд..., 103–114
6. Ангелов, В. За македонисткия период на вестник „Пиринско дело“ (1944–1948)..., 141–150
7. Младенов, Ив. Теодор Траянов в развитието на българския символизъм (Част II)..., 151–160

Документи, материали и мемоари


Вести

9. Тренчев, Г. „ Родови четения“ – Благоевград..., 175–176

Рецензии, отзиви и книгопис

10. П. Шапкарев – Георгиев. В. и Cт. Трифонов. Българите в Македония и Тракия (1879–1912). Т. I, 1994, 437 с.; Т. II, 1995, 551 с.; Т. III , 1995, 813 с. ..., 177–182
11. Трайков, В. Дружество за македонски проучвания в Солун и неговото периодично издание „Македоника“ – Т. 29, 484 с. ..., 183–186

In memorium


Година XIX, 1996, № 4

1. Трайков, В. Безсмъртният Даме Груев (1871–1906)..., 5–26
4. Кяева, Ел. Словообразувателните типове с наставка – шише в българските говори на Мизия, Тракия и Македония..., 61–74

Документи, материали и мемоари


Вести

7. Германов, Ст. Научна конференция, посветена на 100–годишнината от рождението на Иван Михайлов..., 129–132
8. Тюлеков, Д. Научна конференция „120 години от Априлското въстание“..., 133–136

Рецензии, отзиви и книгопис

9. В. Хаджиниколов – Петров, М. Националноосвободителното движение в Западните покрайнини (1919–1934). София, 1995, 200 с. ..., 137–148
11. В. Трайков – Κολίοπουλου I. Λεπλασια φρονηματων. Θεσσαλονίκη, Т. I, 1994, 288 σ.; Т. II, 1995, 358 σ. ..., 149 –154
12. Ел. Хаджиниколова – Български проблеми в сп. „Исторjски часопис“ (т. 60–61)..., 155–158
13. .In memoriam – Коста Г. Църнушанов (1903–10.X. 1996)..., 159

0 коментара:

Публикуване на коментар

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2021