Книги на Македонския научен институт

09/04/2013

ИЗДАНИЯ НА МАКЕДОНСКИЯ НАУЧЕН ИНСТИТУТ*

Използването на публикуваните тук трудове е под условията на Признание-Споделяне на споделеното 3.0 Нелокализиран (CC BY-SA 3.0) Commons Creative. Можете свободно да ги сваляте (download), копирате, споделяте, цитирате и разпространявате за некомерсиална употреба, но при това трябва да посочите авторството на произведението (но не и по начин, оставящ впечатлението, че авторът/авторите подкрепят вас или използването по някакъв начин на творбата от вас).


І. „Материяли за историята на македонското освободително движение”

1924-1944

Кн. І-ІХ. Съобщава: Л. Милетич.

Книга ІІ. Освободителната борба в Костурско. По спомени на Пандо Кляшев. С., 1925, 136 с.
Книга ІІІ. Борбата в Костурско и Охридско (до 1904 г.). По спомени на Иван Попов, Смиле Войданов, Деян Димитров и Никола Митрев. С., 1925, 156 с.
Книга ІV. Към борбите в югозападна Македония (Кичевско, Битолско, Леринско, Преспанско, Дебърско). По спомени на Лука Джеров, Георги Поп Христов, Ангел Андреев, Георги Папанчев и Лазар Димитров. С., 1926, ХІІ + 146 с.
Книга V. Спомени на Дамян Груев, Борис Сарафов и Иван Гарванов. С., 1927, ХІІ + 136 с.
Книга VІІ. Движението отсам Вардара и борбата с върховистите. По спомени на Яне Сандански, Черньо Пеев, Сава (Михайлов), Хр. Куслев, Ив. Анастасов Гърчето, Петър Хр. Юруков и Никола Пушкаров. С., 1927, 193 с.
Книга VІІІ. Спомени на Гьорчо Петров. С., 1927, 208 с. 

* * *

Книга ХІ. Боян Мирчев. Революционната дейност в Демир Хисар (Битолско). По спомени на Ал. Стефанов. С., 1931, 170 с.


ІІ. „Македонска библиотека”

1924-1944

№ 1. Л. Милетич. Македония и македонските българи. Културно-исторически поглед. ІІІ изд. С., 1925 г., 64 с.
№ 2. Г. Баждаров. Македонският въпрос вчера и днес. С., 1925, 96 с.
№ 4. К. Соларов. България и македонският въпрос. Причините на Балканските войни. С., 1925, 180 с.
№ 5. К. Соларов. Балканският съюз и Освободителните войни през 1912 и 1913 г. С., 1926, 158 с.
№ 7. С. Радев. Македония и българското възраждане в ХІХ в. Ч. І. С., 1927, 177 с.
№ 8. С. Радев. Македония и българското възраждане в ХІХ в. Ч. ІІ. С., 1927, 177-308 с.
№ 9. С. Радев. Македония и българското възраждане в ХІХ в. Ч. ІІІ. С., 1928, 308-526 с.
№10. Йордан Бадев. От ранно детство. С., 1928, 144 с.
№11. Петър Завоев. Моите стари съседи. Разкази. С., 1929, 160 с.
№12. Чезаре Спеланцон. Победени и победители (превод от италиански). Ч. І., С., 1930 с.
№13. Чезаре Спеланцон. Победени и победители (превод от италиански). Ч. ІІ., С., 1930 с.
№14. Георги Савчев. В гръцки плен. С., 1931 г., 111 с.
№15. Андрей Тошев. Бегли спомени. С., 1931, 193 с.
№16. Васил Узунов. Бегли спомени. С., 1931, 295 с.
№ 17. Дуйчев, Ив Македония в българската история (с карта на Македония). С., 1941, 44 с.,
№ 18. Алексиев–Миладинов, В. Българска земя – път и легенда. С., 1943, 258 с.

* * *

След 1991 г.

№19. К. Църнушанов. Многократните изяви на националното самоопределение на македонските българи. С., 1992, 287 с.
№ 20. Изследвания по македонския въпрос. Кн. първа. Авт. колектив. С., 1993, 515 с.
№ 21. Изследвания по македонския въпрос. (Проблеми на българския език в Македония). Кн. втора. Авт. колектив. С., 1993, 298 с.
№ 22. Банско. Научни изследвания и фолклорни приложения. Съст. М. Сантова и Евг. Мицева. С., 1996, 280 с.
№ 24. Д. Дойнов. Кресненско-Разложкото въстание 1878-1879 г. С., 1993, 96 с.
№ 25. П. Петров. Карпошовото въстание 1689 г. С., 1994, 64 с.
№ 26. 90 г. Илинденско-Преображенско въстание. Авт. колектив. С., 1994, 207 с.
№ 28. А. Първанова. Александър Балабанов. С., 1994, 105 с.
№ 29. Спространов, Е. Дневник. Т. I. Авт. колектив. С., 1994, 464 с.
№ 30. Ivan Kochev, Оto Kronsteiner, Ivan Alexandrov. Тhе fathering of the Macedonian literary language. Sofia., 1994, 64 с.
№ 31. Д. Дойнов. Разловското въстание 1876 г. С., 1994, 95 с.
№ 32. T. Mitev. Foundation of the first bulgarian patriotic organizations in Australia. Sofia., 1994, 79 с.
№ 33. Македония и Одринско. Статистика на населението от 1873 г. Съст. Йорданов, Йор. С., 1995, 224 с.
№ 35. К. Църнушанов. Принос към историята на ММТРО. С., 1996, 503 с.
№ 36. Лингвистични студии за Македония. С., 1996, 595 с.
№ 39. Ал. Гребенаров. Тайни структури на македонските българи (1919-1941). С., 1998, 112 с.
№ 40. V. Тгаiкоv. L`appartenans etnique de la population slave en Macedoine refletee dans la litterature francais. Sofia, 1999, 54 р.
№ 42. Ив. Кочев. П. Мисирков. Кръсте Мисирков. Прозрения. С., 2000 г., 48 с.
№ 43. В. Георгиев. Българската интелигенция и националната кауза в Първата световна война. Съюзът на българските учени, писатели и художници (1917-1918). С., 2000, 136 с.
№ 44. Tr. Mitev. A short history of the MPO. Sofia, 2001, 56 p.
№ 46. П. Петров, Хр. Темелски. Църква и църковен живот в Македония. С., 2003, 180 с.
№ 47. Иван Гарванов. Спомени, документи, материали. С., 2005, 335 с.
№ 48. Ив. Вазов. Песни за Македония. С., 2017, 126 с.
№ 49. В. Велинова. Св. Климент Охридски - опит за портрет. С., 2018, 200 с.
№ 50. Петър Кърджилов. Кинохроники, заснети в Македония по време на три войни (1912–1918). С., 2018, 184 с. с илюстрации. 
№ 51. Владимир Сис. Македония. С., 2019, 366 с.
№ 52. Любен Топчев. От Струмица до Америка. Спомени и размисли. С. 2020, 115 с.
№ 55. П. К. Яворов. Хайдушки копнения. Спомени от Македония 1902–1903. Солун, 1912. С., 2020.
57. Ив. Вазов. Песни за Македония. 1913 - 1916 г. Второ фототипно издание. (Македонска библиотека № 57). С., 2021, 128 + XXIX с.
58. Владко Мурдаров. Любомир Милетич и Македонският научен институт. Културно-исторически очерк. С., 2023, 104 с., с илюстрации.


ІІІ. Отделни книги

1924-1944

1. Зора Здравева. Съчинения на Райко Жинзифов. С., 1927, 133 с.
3. Л. Милетич. Документи за противобългарските действия на сръбските и гръцките власти в Македония през 1912-1913 година. С., 1929 г., 293 с.
4. L. Miletich. Documets relatifs aux actions antibulgares des pouvoirs serbes et grecs en Macedoine au cours de l`annee 1912-1913, Sofia, 1929, 300 p.
5. А.М. Селищев. Полог и его болгарское население. Исторические, этнографические и диалектологические очерки северозападной Македонии. ( С этнографическою картой Полога). С., 1929, 439 с.
6. Мария Милетич-Букурещлиева. Македония в българската поезия. С., 1929, 227 с.
7. Иван Кандиларов. Българските гимназии и основни училища в Солун. С., 1930, 200 + 8 с.
8. D. Iaranov. La Macedoine Economique, avec une carte. Sofia, 1930, 211 p.
9. А.М. Селищев. Славянское население в Албании (с илюстрациями в тексте и картой Албании). С., 1931, 352 с.
10. Добри Христов. 66 народни песни на македонските българи. С., 1931, 172 с.
11. Димитър Иванов. Гевгелийският говор. С., 1931, 132 с.
12. Иван Снегаров. История на Охридската архиепископия. С., 1932, 615 с.
13. Димитър Яранов. Карта на Македония в географическите й граници, шест листа, мащаб 1: 300 000 и текст 70 с., с 10 факсимилета (книгата е публикувана и на френски). С., 1932.
14. Сборник в чест на проф. Л. Милетич. За седемдесетгодишнината от рождението му (1863-1933), голям формат, 30 + 678 с.
15. А.М. Селищев. Македонские кондики ХVІ-ХVІІІ веков. Очерки по исторической етнографии и диалектологии Македонии. С., 1933, 256 с.
16. Die Wahrheituber Mazedonien. Sofia, 1941, 91 p. с карти.

* * *

След 1991 г.

17. Британски дипломатически документи по българския национален въпрос. Авт. колектив. С., 1993, 379 с.
18. Македония през погледа на австрийските консули. Дипломатически документи. Авт. колектив. Т. I. С., 1994, 394 с; т. II, С., 1998, 400 с.
19. Националноосвободителното движение на македонските и тракийските българи. Авт. колектив. Т. I, С., 1994, 306 с; т. II, С., 1995, 423 с; т. III. С., 1997, 420 с.
20. Гръцката и сръбската пропаганди в Македония. Нови документи. Съст. В. Георгиев, Ст. Трифонов. С., 1995, 551 с.
21. Атанас Шопов. Дневник, дипломатически рапорти и писма. Съст. Ил. Пасков. С., 1995, 287 с.
22. Документи за Македония на българската емиграция в САЩ, Канада и Австралия (1909 - 1945). Съст. В. Трайков, Тр. Митев. С., 1995, 364 с.
23. Македония и Тракия в борба за свобода (края на XIX - началото на XX в.). Нови документи. Съст. В. Георгиев, Ст. Трифонов. С., 1995, 815 с.
24. Г. Даскалов. Българите в Егейска Македония. Мит или реалност. 1900-1990 г. С., 1996, 576 с.
25. Меморандум на МНИ-София във връзка с взаимоотношенията между Р България и Р Македония. С., 1997, 24 с.
26. Меmorandum regarding the Language dispute. МSI-Sofia, S., 1997, 24 р. 
27. Д. Райков. Историческата съдба на македонските българи. Свидетелства за Българското възраждане в Македония. С., 1997, 375 с.
29. В. Трайков. Кръсте Мисирков. Една объркана личност. С., 1998, 56 с.
30. Извори за българската етнография. Т. III. Етнография на Македония. Авт. колектив. С., 1998, 440 с.
31. Английският печат за Илинденско-Преображенското въстание 1903 г. Авт. колектив. С., 1998, 390 с.
32. Димитрина Бъчварова. Петрич през вековете. С., 1999, 95 с.
34. Валентин Станков. За българския книжовен език през Възраждането. С., 2003,
35. Стойчо Маджарски, Васил Станчев. Велешкият войвода, Стара Загора, 2003, 146 с.
36. Жеко Попов. Румъния и българския национален въпрос (Македония и Добруджа) 1903-1913 г. С., 2004, 317 с.
37. 100 години от Рилския конгрес на ВМОРО. История и съвременност. Авт. колектив. Кюстендил, 2006, 339 с.
38. Ал. Гребенаров. Легални и тайни организации на македонските бежанци в България (1918–1947). С., 2006, 496 с.
39. Г. Даскалов. Между реваншизма на Атина, македонизма на Белград и нихилизма на София (Егейските бежанци през 40-те - 80-те години на ХХ в.). С., 2007, 256 с.
40. Г. Н. Георгиев. Македоно-одринското движение в Кюстендилски окръг (1895–1903). С., 2008, 288 с.
41. Ал. Гребенаров. Македонският научен институт (1923–2008). Документален ръкопис. С., 2009, 576 с.
42. St. Germanov. Macedonian Question. History and Actuality. Sofia, 2010, 64 p.
43. Tr. Mitev. One century of Bulgarian Orthodox Church in the New World (USA, Canada and Australia). Sofia, 2011, 88 p.
44. П. Хаджипанзов. Видни велешани., С., 2011, 168 с.
45. Гласовете ви чувам. Личностите на гимназията и България. 130 години от основаването на Солунската българска мъжка гимназия – Доклади и съобщения от Националната научна конференция (Благоевград, 29–30 април 2010), Авторски колектив. Съст. Ал. Гребенаров, Р. Хаджиева, Ел. Александрова, Ел. Чалгънова. С., 2011. с. 512 с.
46. Националното обединение на България 1940–1944 г. Сборник доклади от националната научна конференция в Благоевград, 14–15 април 2011 г. Авторски колектив. Съст. Тр. Митев, Ал. Гребенаров, С., 2012, 528 с.
48. Ст. Германов, Село Чуричене и Огражден. С., 2013, 132 с. 
49. 100 години от Охридско-Дебърското въстание. Сборник доклади от международната научна конференция в Струга – 28 септември, 2013 г. Авторски колектив. Съст. Ал. Гребенаров, Г. Н. Георгиев. С., 2014, с. 312 с.
50. 110 години от Илинденско-Преображенското въстание и българската национална идея от Сан Стефано до Букурещ (1878–1913). Сборник доклади от международна научна конференция, София – Благоевград, 2–4 октомври 2013 г. Авторски колектив. Съст. Тр. Митев, Ал. Гребенаров, Т. Петров. С., 2014, 720 с.
52. Албум. Програмни документи, материали и дейци на българското националноосвободително движение след 1878 г. Съст. Ал. Гребенаров, В. Милачков, А. Джонев. С., 2014, с. 64.
53. Тр. Митев. Цивилизационните лидери на България. (Великата апостолска традиция в българския политически процес). С., 2014, 340 с.
54. А. Кременлиев. Мелник – обагрена с вино легенда. С., 2014, 272 с.
55. Ст. Германов. Тренева, В. 100 години Народно читалище „Братя Миладинови” в Петрич. С., 2014, 40 с.
57. История на Дупница и Дупнишко. Авторски колектив. Съст. Ст. Германов, Ал. Гребенаров, Г. Н. Георгиев. С., 2015, 624 с.
58. Тр. Митев. Българознание (История и теория на българския народностен характер). С., 2015, 520 с.
63. Сл. Славов. ВМОРО от Илинден до Балканската война (1903–1912). С., 2016. 348 с. 
64. М. Петров. Западните българи. С., 2017, 443 с.
65. Л. Королов. Дреновени. Разцвет и разорение на едно село в Южна Македония. С., 2017, 362 с.
66. Първата световна война на Балканите и встъпването на България в нея (1914 - 1915). Съст.: Доц. д-р Александър Гребенаров. С.,  2017, 456 с.
67. Т. Петров. Борис Дрангов. Живот и дела. С., 2017, 160 с. 
68. Ил. Дренков. Великобритания и Македонския въпрос (1919–1949). С., 2017, с. 256.
69. С. Никифорова . Българската стопанска политика във Вардарска Македония през Втората световна война (1941–1944). С., 2018, 304 с. 
70. Българският език древен, съвременен, единен. Сборник от научна конференция в памет на проф. д.ф.н. Благой Шклифов, София 26.10 – 28.10.2016 г. (Съвместно с Института за български език „Проф. Л. Андрейчин”– БАН). С., 2018, 410 с.
71. Тр. Митев. Българските буквари в Америка. С., 2018, 268 с.
72. Яр. Рубаха Полското списание „Славянски свят” за България от края на ХІХ и началото на ХХ в. Том 1. Списание „Славянски свят” за обществено-политическото развитие на България. С., 2018, 268 с.
73. Фотодокументален албум „Документи и снимки за Първата световна война от архива на ген. Георги Тодоров”. Съст. Ал.  Китанов. Исторически музей – Дупница, МНИ. С., 2019, 48 с.
78. Л. Королов. Дреновени. Разцвет и разорение на едно село в Южна Македония. Второ допълнено издание. С., 2020, 372 с.
82. Петьо Вълков. Албанският фактор в република Северна Македония. С., 2021, 246 с.
83. Ярослав Рубаха. Полското списание „Славянски свят“ за България в края на XIX и началото на XX в. Том 3: Списание „Славянски свят“ за българските въоръжени сили, икономиката и културата на България. С., 2021, 330 с. 
84. България и Македония. История и политика. Първа част. С., 2021, 518 с.
85. Георгиев, Г. Българо-албански политически отношения (19081915). Второ преработено и допълнено издание. С., 2022, 494 с.
87. Macedonia. History and politica. Part one. S., 2022, 518 p.
89. България и Македония. История и политика. Втора част. С., 2023, 629 с.
90. Лудвиг Куба. Четиво за Македония. Пътувания и изследвания от годините 1925 - 1927. София, Македонски научен институт, Орбел, 2023, 235 с.
91. Лудвиг Куба. Славянството в песни. Сборник песни с пълните оригинални текстове в чешки превод. Книга XIV. Том V. Песни на южните славяни. Том V. Македонски песни. София, Македонски научен институт, Орбел, 2023, 79 с.

ІV. Библиотека „Краезнание”

№ 1. Пирински край. Краеведски изследвания. Благоевград, 1996, 196 с.
№2. Кюстендилският край в националноосвободителните борби в Македония, 1878–1912. Кюстендил, 1999, 110 с.
№ 3. Б. Цветкова. Благоевград. Страници от миналото. Благоевград, 2000, 146 с.
№ 4. Д. Шалев. Родът на Митра и Тодор Шалеви. Благоевград, 2000, 117 с.
№ 6. Ат. Мечкаров. Спомени. Благоевград, 2002, 154 с.
№7. Л. Съйренова. Гласове от стари времена (Из традиционната култура на град Хаджидимово), Благоевград, 2002, 120 с.
№ 8. Ив. Марков. За свой род и език. Българската община в Неврокоп през Възраждането. С., 2002, 190 с.
№ 11. Тюлеков, Д. Политическият мит за „македонско малцинство“ в България, 1919–1934, Благоевград, 2007, с. 322.
№ 12. Ат. Кременлиев. Таско войвода, Благоевград, 2010, с. 138.
№ 13. Кр. Михайлов. Войводи от Македония. Александър Буйнов, Георги Казепов, Георги Скрижовски, Михаил Даев, Петър Милев, Стойо Хаджиев, Таската Серски, Тодор Паница, Чудомир Кантарджиев, Благоевград, 2012, с. 268.
№ 14. Й. Мантарлиев. Бежанският и преселническият въпрос в България по време и след Втората световна война. Благоевград,  2015, 426 с.
№ 15. Борис Керемидчиев. Животът си прелиствам - разкази за бежанството и миналото на Благоевград. Благоевград, 2023. 

V. Брошури

1. Breve esposto sulla questione Macedone. S., 1940, 8 p.
2. Der Mazedonischen frage. S., 1941, 4 p. + une karte.
3. К. Църнушанов. Историческият образ на Старозагорския митрополит Методий (Тодор) Кусев. С., 1992, 23 с.
4. Д. Дойнов. Борбата на македонските българи за освобождение и опазване на националното единство (1861-1878). С., 1992, 32 с.
5. Л. Панайотов. Горноджумайското въстание 1902 - героична страница от историята на българския народ. С., 1992, 29 с.
6. Г. Марков. Балканските войни и съдбата на Македония 1912-1913. С., 1992, 29 с.

VІ. Книги на МНИ, публикувани от други издателства

1. "Македония. История и политическа съдба". Авт. колектив на МНИ, т. І, С., 1998, 250 с.
2. "Македония. История и политическа съдба". Авт. колектив на МНИ, т. ІІ, С., 1998, 357 с.
3. "Македония. История и политическа съдба". Авт. колектив на МНИ, т. ІІІ, С., 1998, 357 с.
4. Христо Попев, Вл. Рапиану-"Панайот Черна. Човекът и поетът", С., 2000

                                                                 VІI. Други издания

1. Лазар Поптрайков. Локвата и Виняри. С., 1941, 23 с.
2. Менча Кърничева. Защо убих Тодор Паница. С.,1993, 18 с.
3. Ангел Джонев. Кюстендил - военната столица на България през Първата световна война. Кюстендил, 2017, 440 с.0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024